Na seznam článků   Na hlavní stránku  

Evropa za 20 až 25 let

WM [29.05.2011]


Výhled na příštích 20 až 25 let za předpokladu, že nedojde k radikální změně.


1.   Okolní svět


a.   chudnutí ropných velmocí způsobené klesajícími zásobami kvalitní ropy, intenzivnějším využíváním obnovitelných zdrojů a novými technologiemi zvyšujícími nezávislost na ropě. V muslimských zemích, které žily jen z ropy, vzniknou nová centra nestability, poroste chudoba a migrační vlny.


b.   globální růst populace způsobí výrazný růst cen a snižování dostupnosti potravin, vody a dalších zdrojů. I ve vyspělých zemích poroste význam soukromého zahrádkaření, farmaření a lokálních trhů - lidé se budou snažit drahé potraviny částečně sami vyprodukovat a směňovat je.


c.   Afrika - pokračující populační exploze, podporovaná humanitární pomocí, způsobí intenzivnější konflikty, hlad a nedostatek pitné vody. Nedostatek vody částečně vyřeší nové technologie v čištění a odsolování vody, ale to bude mít dvojí účinek - sníží se úmrtnost, podpoří se populační exploze a tím i zvýšená poptávka po zdrojích.

- africká příroda bude vystavena fatální devastaci ze strany přemnožených afričanů

- migrační tlaky z Afriky do vyspělých zemí budou výrazně silnější


2.   Evropa - společenské změny


a.   celkový počet imigrantů, jejich potomků a míšenců se minimálně zdvojnásobí


b.   prohlubující se rasové konflikty. Poroste radikalismus ze strany imigrantů a jejich ultra-levičáckých spojenců a současně i obranný bílý nacionální radikalismus.


c.   sílící fenomény typu "white flight" (útěk bílých lidí z oblastí, kde žije velký počet barevných) a segregace obyvatelstva.

Ve velké míře bude docházet ke spontánní segregaci - z neklidných předměstí a "barevných" čtvrtí bílí obyvatelé odejdou do bezpečných bílých čtvrtí a obcí. Předměstí a imigrantské čtvrti měst zůstanou čistě barevné a budou se rozrůstat. Poroste počet čistě "černých", středně velkých měst s dominancí islámu.


d.   bílé obyvatelstvo bude vyššího průměrného věku, než barevné menšiny plodící více potomků


e.   možnost dožívat se velmi vysokého věku (i 150 let) díky pokroku v nanotechnologiích a medicíně. Člověk bude mít možnost si na objednávku ze svých kmenových buněk nechat "vypěstovat" nové, zdravé orgány a transplantovat je. Implantáty a nanoboty budou schopné lidské tělo čistit, zdokonalovat a "opravovat" zevnitř.


f.   pokračující urbanizace - rostoucí problémy ghett, gangů a pouliční kriminality. Předměstí a ghetta obývaná imigranty, problémy a nepokoje s tím spojené, se budou objevovat i ve střední Evropě.


3.   Evropa - trh práce a ekonomické změny


a.   nové technologie budou zlevňovat a automatizovat stále více pracovních činností a nahrazovat lidskou práci.


b.   hlavní roli při uplatnění na trhu práce budou hrát kvalitní odborné znalosti a zkušenosti, především z technických oborů a řemesel.


c.   poroste nezaměstnanost hlavně u mladých lidí a to především u absolventů humanitních oborů.


d.   geneze nových povolání a živností - díky nezaměstnanosti budou lidé "vymýšlet" stále nová povolání a formy podnikání v sektoru služeb (mnohé budou kontroverzní, za hranicí etiky) ve kterých se budou nezaměstnaní snažit realizovat se a vydělávat.


e.   díky novým technologiím nebude ve stále více firmách a oborech nutné dojíždění do práce, ve většině oborů bude možné pracovat po vysokorychlostním internetu, přes komunikační rozhraní a zabezpečená spojení odkudkoliv. To mimo jiné způsobí, že kromě firem i velký počet zkušených odborníků přesídlí do daňových rájů a pracovat budou pouze po síti.


f.   sociální stát bude neudržitelný a radikálně se sníží sociální výdaje a péče. Důvody :

- odchod firem a odborníků před daňovým zatížením (zmíněno v bodu 3 e.) Nebudou zde silní plátci daní, kteří by financovali sociální stát.
- také stárnutí bílé populace a nezaměstnanost mládeže zvýší náklady na sociální systém.
- černošské, muslimské a cikánské menšiny budou silně zatěžovat sociální systém evropských států, protože většina z nich nebude ochotna pracovat, a pokud ano, stejně budou na pracovním trhu nevyužitelní.

To bude dáno tím, že jsou všeobecně méně pracovití a méně intelektuálně zdatní, takže se zpravidla hodí na manuální práce. Ale manuální práci většinou nebudou firmy potřebovat, protože ji nahradí nové efektivní technologie a automatizace výroby. Tento začarovaný kruh bude zdrojem konfliktů a tlaku na soc. výdaje.


4.   Evropa - politické změny


a.   do vlád se budou tlačit islámské skupiny a zástupci dalších kulturně odlišných menšin


b.   expanze muslimů a dalších menšin v Evropě způsobí změny ve veřejné sféře, v politické kultuře a akceschopnosti vlád řešit problémy


c.   parlamenty budou heterogenními směsicemi zastupitelů různých ras a kultur, zástupců různých etnik, ideologií, náboženství. Jejich schopnost shodnout se, vytvořit akceschopné vlády a přijímat rozhodnutí bude téměř nulová.


d.   islámský terorismus nebude mít podobu jedné teroristické sítě, ale budou vznikat regionální nezávislé teroristické skupiny


e.   "levicové" a středo-levé strany, které staví svou politiku na koncepci silného sociálního státu a přerozdělování se dostanou do konfliktu se situací popsanou v bodech 3 e. a 3 f. Některé se proto budou dále radikalizovat směrem k ultra-levicovému proudu opírajícímu se o hlasy imigrantů a menšin a prosazujícímu zestátňování.
Závěrem : Objeví se nové zdroje nestability a ty stávající budou zesilovat - politická nestabilita, rasově-náboženské konflikty, vysoká kriminalita, ekonomické výkyvy a nejistota, sílící imigrační tlak na Evropu. Naprostá většina budoucích zdrojů nestability, problémů a konfliktů bude mít přímou, či nepřímou souvislost s přítomností imigrantů odlišných kultur a ras a jejich potomků v Evropě.

Pozitiva, která nám přinese budoucnost, budou spočívat hlavně v technologickém pokroku, dostupnosti nových technologií a možnostem pracovat i studovat "z domova" pro široké spektrum občanů.