Na seznam článků     Na hlavní stránku  

Řešení cikánské problematiky

WM [02.10.2011]


Obsah


1. jsou cikáni Češi ?
2. cikánská problematika se řeší už 60 let
3. program Selekce, Segregace, Sterilizace
4. další alternativa - cikánský stát


Jsou cikáni Češi ?První cikáni se objevili na území Čech v 15. století, kdy český stát měl za sebou stovky let existence, včetně několika období, kdy tvořil mocenské a kulturní centrum střední Evropy. Cikáni k nám nepřinesli žádný prvek, kterým by pozitivně obohatili řemesla, obchod, či kulturu našich předků a ani v dalších století se nijak nepodíleli na rozvoji a pokroku.


Tento fakt je ještě zřetelnější, když si cikány postavíme do kontrastu s jinými národnostmi: Do naší země v těch dobách pravidelně přicházeli lidé z Itálie, německých zemí a dalších koutů Evropy, mezi nimi mnoho stavitelů, učenců a umělců. Jejich odkaz se nesmazatelně a pozitivně podepsal na našem kulturním dědictví. Dokázali ve spolupráci s českou řemeslnou zručností postavit stovky architektonických skvostů, podnítili nástup renesance, baroka a dalších směrů. Cikáni nepřinesli naprosto nic.


Po 2. světové válce bylo na našem území pouhých 600 až 800 cikánů. Ale už za pár let byli do naší země vpuštěni cikáni z východní Evropy. Dnešní cikáni jsou x-tá generace těchto imigrantů. Cikáni nejsou Češi a nikdy nebyli. Nesdílí s námi společnou historii, kulturní kořeny, ani etnický původ. Většina z nich ani neumí řádně česky.

Cikánská problematika se řeší už 60 letOd 50-tých let se řeší integrace cikánů a problematika s nimi spojená. I přes tehdejší povinnost pracovat se plné integrace a bezproblémového soužití nikdy nedosáhlo.


Po roce 1989 k nám přišel vliv západního neo-marxismu a jeho lidskoprávního humanismu a anti-rasismu. Přes 20 let neustále slyšíme projevy o nutnosti tolerance a trpělivosti, klišé typu "jednoduchá řešení jsou špatná", platíme miliardy za pochybné pseudohumanistické projekty a integrační pokusy a nezaznamenáváme žádné pozitivní výsledky. Naopak, série násilných cikánských útoků z léta 2011 nás utvrzuje v přesvědčení, že situace se bude do budoucna jen zhoršovat s tím, jak cikánů přibývá.


Politicky korektní demokraté nic dlouhodobě nevyřeší (např. nasazení policie ve Šluknovsku problém nevyřeší a bude stát do konce roku přes 130 milionů). Humanisté a anti-rasističtí levičáci jen útočí na bílé a obviňují nás z "rasových pogromů". Žádné řešení nenabízí a pokud ano, jedná se jen o pokračování "toleruj a nech do sebe kopat". Nyní musí iniciativu převzít nacionalisté a racionálně uvažující občané, kteří si uvědomují zejména následující:


- problematické rysy cikánské mentality mají své kořeny v genetické výbavě a není možné je výrazně změnit pouhou výchovou, výukou apod.

- cikáni mají prokazatelně nižší matematicko-logickou inteligenci a není možné je efektivně vzdělávat dle společných osnov a vzdělávacích metod s bílými

- cikánská mentalita znemožňuje bezproblémové soužití, je silně odlišná a nekompatibilní s naší mentalitou a kulturou

- projekty a snahy integrovat cikány jsou protibílým terorismem. Např. integrace cikánských dětí do škol mezi bílé způsobí jen újmu bílým - rapidní zhoršení kvality výuky a zpomalení tempa výuky (aby méně intelig. cikáni nezůstávali pozadu), nárůst konfliktů a krádeží, dětské gangy, napadání bílých dětí, rodiče odhlašují děti a přesouvají je do soukromých placených škol, kde cikáni nejsou atd.

- xenofobie je přirozená součást pudu sebezáchovy, rasismus vzniká jako obranná reakce na přítomnost obtížných a odlišných menšin a zaniká v etnicky a kulturně jednotném prostředí


Přes 20 let se tu zavírají oči před těmito fakty. Hraje se tu hra na neexistenci rozdílů a popírání vlivu genetických faktorů, je tu strach z obvinění z rasismu. Výsledkem je eskalace problémů a neschopnost nalézat řešení.


Když si shrneme všechna fakta, výhledy do budoucna a historické zkušenosti s desítkami let marných pokusů o integraci a bezproblémové soužití, pak je zřejmé, že do procesu vývoje dlouhodobého a efektivního řešení bude nutné zapojit i myšlenky a strategie umírněného nacionalismu, protekcionistického (obranného) rasismu a přirozené xenofobie a etno-centrismu.


Následuje pragmatický návrh řešení, který respektuje všechny uvedené faktory, prognózy i historické zkušenosti:Selekce, Segregace, Sterilizace ( S-S-S )Bezproblémové soužití je nemožné díky propastným rozdílům v mentalitě, hodnotách a přístupu ke společenskému uspořádání. Řešením je například segregace a oddělené soužití. Existuje pouze pár procent cikánů, kteří se již integrovali, nebo jsou schopni se integrovat a žít bezproblémově. Proto by byla vhodná prvotní selekce cikánů na přizpůsobivé a nepřizpůsobivé.


I v případě úspěšné segregace cikánů do oddělených lokalit je problémem rychlý růst jejich populace, který by způsoboval, že cikáni z těchto přemnožených oddělených lokalit by měli tendenci migrovat zpět mezi bílé. I to je nutné vyřešit.


Pro zahájení projektu je nutné zajištění široké a oficiální podpory na národní úrovni a vypracovat taktické mechanismy proti neomarxistické kritice ze strany EU a nadnárodních "humanistických" organizací. Na kritiku ze strany politických představitelů států lze reagovat z nejvyšších míst například stylem: Vezměte si je k sobě a předveďte nám soužití. Jsme připraveni do vaší země transportovat 50 tisíc cikánů.


Jednotlivé fáze S-S-S:


1. Selekce - výběr cikánských rodin, které žijí bezproblémově a lze je ponechat mezi bílými
2. Segregace - oddělení nepřizpůsobivé části cikánské populace a jejich koncentrace v oddělených lokalitách
3. Sterilizace - program dobrovolné sterilizace cikánských žen za finanční odměnu


1. Selekce


Výběr bezproblémových cikánských rodin, které žijí v souladu s našimi zákony a normami, lze uskutečnit dle řady hodnotících kritérií. Například hodnocení sousedů, vzdělání, pracovní morálka členů rodiny, péče o děti, počet dětí, zájem o vzdělání dětí apod. Bezproblémoví cikáni mohou být ponecháni ve svém dosavadním bydlišti (pokud se nachází mimo plánované oddělené lokality) a další fáze projektu se jich netýkají.


2. Segregace


Nepřizpůsobiví cikáni, kterých je většina, budou segregováni do oddělených lokalit. Tomu musí předcházet samostatné projekty výběru a přípravy vhodných lokalit. Vhodné jsou obce, kde již dnes žijí početné cikánské komunity a bílí tyto lokality opouští, nebo už je kompletně opustili. Zde je nutné připravit obytné prostory ve formě nezničitelných obytných buňek, nebo levných panelových domů. Výstavba obytných prostor a infrastruktury může probíhat průběžně a koordinovaně se stěhováním cikánských rodin. V celé ČR bude potřeba přibližně 20 až 40 oddělených lokalit, kam umístěno přibližně 200 000 cikánů.


Oddělenými lokalitami mohou být samostatné obce, nebo sídliště typu Chánov, které jsou vzdálené od příslušného města. Zde je možné podpořit fyzické oddělení příslušné lokality od okolí například pomocí zdí a provést výstavbu nových panelových domů, které pojmou tisíce cikánských obyvatel. Taková sídliště mohou být dimenzována na 10 až 30 tisíc cikánů.


V oddělených lokalitách je nutné pokusit se podpořit vznik a fungování místní cikánské samosprávy a pořádkových složek. Kriminalitu v těchto lokalitách nebude řešit naše policie, ale pouze cikáni dle jejich vlastních zákonů a zvyků. Policie bude bránit pronikání cikánů do bílých lokalit za krádežemi a jinou trestnou činností.


Je třeba zamezit cikánům v migraci mimo vymezené lokality. To vyžaduje legislativní změny, např. přísné postihy za ilegální obsazování neobydlených budov, přísnější sankce pro ubytovny (např. hygienické limity), rozšířit seznam prohřešků proti občanskému soužití atd. Nelze zakázat volný pohyb osob, ale obcím musí být poskytnuty účinné nástroje k obraně proti návratu nepřizpůsobivých cikánů. Lze podpořit a legalizovat vznik domobrany a umožnit jí zamezit vstupu rizikových skupin do obce.


Jak vystěhovat cikány do oddělených lokalit ?


Už dnes obce praktikují vystěhovávání neplatičů. Na to lze navázat a zlepšit oporu v zákonech. Cikáni nevlastní byty a domy, žijí pronájmech, v ubytovnách, nebo ve státních bytech. Na podnikavce, kteří pronajímají cikánům nemovitosti, lze zatlačit zákony, vyhláškami a sankcemi, aby reagovali ukončením této činnosti. Díky státním příspěvkům na bydlení se z pronajímání bytů cikánům stává byznys (podnikavec ubytuje cikány a inkasuje státní dotace). To je třeba ukončit.


Obce lze ve vystěhovávání cikánů také podpořit řadou legislativních změn. Cikáni se vyznačují specifickými prvky asociálního chování, na které lze zacílit zákonná opatření a získat tak nástroje k vystěhovávání cikánů z obcí do oddělených lokalit (např. tendence formovat hlučné pouliční skupiny a gangy, krádeže, slabá hygiena, neplatičctví, devastace nemovitostí...)


3. Sterilizace


Cíl: pozastavení růstu cikánské populace.


Životní strategií vyspělých národů je mít méně dětí, ale do potomků dlouhodobě investovat, zajistit jim vzdělání a dobré startovací podmínky.
Životní strategií cikánů, černochů a podobných ras a etnik je splodit co nejvíc potomků, příliš se o ně nestarat a pasivně doufat, že alespoň některé z nich uspěje. Tato cikánská rozmnožovací strategie je zdrojem mnoha soc. problémů.


Řešením jsou programy dobrovolné sterilizace cikánských žen. V rámci takových programů by terénní pracovníci propagovali v cikánských komunitách sterilizační zákroky a působili osvětově proti cikánské strategii plození potomků a nízké péče o ně. Cikánkám v mladším věku, které dosud nemají žádné, nebo jedno až dvě deti, by byly nabízeny dobrovolné sterilizace za jednorázovou odměnu v částce 30 až 40 tisíc korun, vyplacenou po zákroku. V případě, že by zájem ze strany cikánských žen klesal, nabízená částka by byla úměrně navyšována. Vše by bylo nutné podpořit zpřísněním systému sociálních dávek, aby tak odměna za sterilizaci byla ještě atraktivnější.Otevřené otázky
Vzdělávání cikánů v oddělených lokalitách
Je otázkou, do jaké míry je nutné cikány vzdělávat a kdo tyto služby zajistí. Cikánská inteligence i mentalita je odlišná, proto vyžadují ve vzdělávání odlišný přístup. Investovat do vzdělávání cikánů a snažit se jo dostat na úroveň bílých je kontraproduktivní. Pro cikány není vzdělání hodnotou. Nabízí se vytipovat inteligentnější cikány, kteří by byli schopni vyučovat cikánské děti elementárním znalostem - čtení, psaní a triviální matematice. V oddělených lokalitách by měly fungovat zvláštní školy s režimem přizpůsobeným cikánské mentalitě. Personál školy by měl být tvořen hlavně cikány.


Práce a živobytí

Nelze předpokládat, že by cikáni v oddělených lokalitách sami iniciativně podnikali a věnovali se rozvoji komunity. Jak zajistit cikánům stabilní příjmy, aby je bylo možné udržet v oddělených lokalitách ? Cikány je nutné zapojit do prací již při výstavbě budov a infrastruktury. Cikáni žijící v oddělených lokalitách tak budou zapojeni do výstavby zázemí pro nově přistěhované cikány. To komunitě zajistí určité finanční prostředky a daňoví poplatníci získají protihodnotu za vynaložené prostředky. Samozřejmě je nutné zapojit motivační mechanismy a sankce, které cikány k práci přinutí.


Jak zvládnout zásobování potravinami? Nabízí se vytvořit distribuční síť a zásobovat oddělené komunity levnými potravinami, které by zahrnovaly přebytky z restaurací a jídelen, potraviny ze supermarketů s procházející spotřební lhůtou apod. Také je možné v blízkosti oddělených lokalit poskytnout cikánům zemědělskou půdu a zaměstnat zde cikány ochotné pracovat.


Cílem je udržet cikány v oddělených lokalitách. Pokud se ovšem rozhodnou pro emigraci mimo ČR, je nutné je maximálně podpořit.

Další alternativa - cikánský stát
Cíl: financovat vznik cikánského samosprávného územního celku mimo Evropu a odsunout minimálně 200 tisíc cikánů


Při nedávných konfliktech s cikány ve Šluknovsku jeden z cikánů vykřikoval do kamery: Tak nám najděte vlastní stát ! Na tom lze postavit další možné řešení cikánské problematiky.


Bylo by nutné získat větší množství podobných výpovědí, průzkumů a zdokumentovaných reakcí, ve kterých cikáni explicitně vyjadřují požadavky na vlastní stát. Na základě těchto materiálů by bylo možné i na mezinárodním poli rozehrát partii, že cikáni chtějí vlastní území, kde mohou vytvořit cikánský stát a my je v tom podporujeme. V případě kritiky a útoků ze strany humanistů a antirasistů lze reagovat: vy upíráte Romům právo na sebeurčení a na svobodný život ve vlastním státě !


Problém nalezení vhodného území by se dal vyřešit výběrovým řízením. Smlouva za zhruba 30 miliard korun by zahrnovala poskytnutí samosprávného území o rozloze Prahy s dostatkem pastvin a úrodné půdy pro 200 až 250 tisíc cikánů, dále zajištění ubytovacích prostor, udělení občanství a poskytnutí přistávacích ploch pro velkokapacitní letadla, ve kterých by byli přepravováni cikáni i se svým majetkem. Na investicích s případnou výstavbou nízkonákladových panelových domů by se mohly podílet české firmy a výstavba by byla dotována.


Dalším problémem je, jak motivovat cikány k dobrovolnému odchodu. Další zpřísnění systému soc. dávek a větší sankce za asociální chování by podpořilo jejich motivaci k odchodu, ale to samotné nestačí. Bylo by nutné získat placené cikánské i necikánské agitátory, kteří by mezi cikány propagovali myšlenku vlastního státu, kde budou cikáni žít ve svobodném blahobytu. Motivovat cikány k odevzdání českého občanství a odjezdu ze země by bylo nutné i pomocí finančních odměn. Samotný transfer by probíhal v součinnosti s úřady a ambasádou vybrané země - cikán by se zřekl českého občanství, obratem by podepsal přijetí cizího a ihned odcestoval do nové země. Návrat by byl znemožněn nesplnitelnými podmínkami pro získání víza i udělení azylu. Současně by bylo nutné v prvních měsících cikánský "stát" podporovat jak finančně, tak dovozem naturálií, což by cikánům dodalo pocit, že jsou zajištěni, mohou zůstat a pozvat i ostatní cikány. Teprve po odsunutí všech cikánů by následovalo rychlé ukončení všech dotací i styků.


Je jisté, že při takové nabídce a vidině 30 miliard ve svých pokladnách by se vůdci chudých afrických, karibských nebo asijských států předháněli v soutěži o získání kontraktu a nabídli cikánům část svého území. Náklady by sice zaplatili naši daňoví poplatníci, ale investice by se vrátila během 2 až 3 let v případě úspěchu projektu.


Odsun
Projekt cikánského státu a odsun místních cikánů je možné modifikovat na nedobrovolnou variantu v případě, že v budoucnu by konlikty s cikány přerostly v rozsáhlejší nepokoje a násilnosti. V takovém případě by bylo možné oficiální deklarací označit další soužití s cikánskou menšinou za nemožné a přikročit k odsunu. Postupovalo by se dle výše uvedeného scenáře: vyhlášení výběrového řízení a současně shromáždění cikánů do sběrných táborů, výběr kandidáta (země) který poskytne cikánům část území, odsun pomocí velkokapacitních letadel a výstavba infrastruktury a ubytování na vymezeném území.
V diskuzním phpBB fóru je prostor pro diskuzi k tomuto článku, kde můžeme pracovat na uvedených návrzích, nebo dodávat podněty pro nová řešení.

 

hit counter