banner

Aktivní odpor proti multi-kulturalismu a imigrační invazi je na vzestupu v celé Evropě. Nacionální hnutí začínají v některých zemích získávat převahu nad vládnoucím neomarxismem a levičáckým euro-humanismem s jeho výzvami ke zbabělé toleranci a dobrovolné kulturní i civilizační sebevraždě. Nacionalisté a národně-konzervativní občané jsou dnes progresivní silou, která tvoří budoucnost.

Zároveň u imigrantů sílí agresivní islamismus, kriminalita a terorismus, trvale roste jejich příliv z islámské Asie a přemnožené Afriky. Opakují se nepokoje. Narůstá i extrémismus multikulturně-levičáckých a anarchistických skupin spolupracujících s cizími menšinami. K tomu permanentní ekonomické problémy. Všechny relevantní indicie nám napovídají, že se blíží doba, kdy rozhodující střetnutí bude nevyhnutelné. Musíme být připraveni.


Reconquista = původně to byl středověký boj za osvobození Španělska od muslimů, kteří během invaze v roce 711 obsadili část poloostrova. Reconquista (čti: rekonkista) v překladu znamená "znovudobytí". Nastal čas zahájit moderní reconquistu - celoevropského hnutí založené na kooperaci nacionálních sil, které bude směřovat k jedinému cíli. Zbavit Evropu náplavy cizích, odlišných a nekompatibilních ras, etnik a kultur.

Resurgimiento = obrození. Samotný odsun nekompatibilních etnik a kultur by byl jen polovičatým řešením, pokud by současně nedošlo k eliminaci ideologií, skupin a jednotlivců, kteří tyto problémy způsobili a přivedli Evropu téměř na pokraj rozkladu a zániku. Je nutné ozdravit celou společnost, vrátit jí ztracenou vitalitu a sílu. Je nutné odstranit nánosy postmoderny, degenerace, politické korektnosti, pseudohumanismu, antirasismu a multikulturalismu, které tu zanechali neomarxisté a ultraliberálové během několika desítek let trvajícího úsilí rozvrátit tradiční etnické složení evropských států, podkopat význam, sílu a jednotu bílých národů, rozbít tradiční hodnoty společnosti a nabourat její obranyschopnost.

Text vznikl v roce 2012. Drobné úpravy provedeny 4/2015

Cíl: Bílá Evropa

= zbavit Evropu nekompatibilních, odlišných a problémových ras, etnik, kultur, včetně jejich míšenců


Vycházíme z předpokladu, že situace za několik let překročí kritickou mez, v Evropě propuknou lokální ozbrojené střety a řetězovou reakcí se rozšíří po celém kontinentu. Bude to v době, kdy počet barevných imigrantů a jejich potomků v Evropě přesáhne hranici 70 až 80 milionů a dominovat jim budou muslimové, kteří budou usilovat o vyhlášení chalífátů. Zároveň budou pokračovat imigrační vlny z Blízkého východu a hlavně z Afriky, jejíž počet obyvatel je odhadován na téměř 1,5 miliardy v roce 2030. Tyto migrační vlny budou akcelerovány nedostatkem vody a potravin pro rychle se množící černé obyvatelstvo.

Je pravděpodobné, že demokratické vlády evropských států budou stále méně akceschopné. Politická scéna západních zemí bude roztříštěná, na jedné straně partaje multikulturně-levičácké a ultra-liberální, nakloněné imigrantům a na opačné straně (bez ohledu na tzv. levici a pravici) konzervativní a nacionální strany.

Další otázkou je postoj velmocí, pokud dojde k občanským válkám v Evropě. V blízké budoucnosti se očekává rostoucí význam asijských mocností, od kterých není pravděpodobná možnost intervence. Co se týká USA, pak lze očekávat, že i tato země v příštích dekádách zeslábne a konflikty s menšinami budou i zde.


BÍLÁ EVROPA

"Bílá Evropa" neznamená, že je zde místo jen pro blonďáky a neznamená uzavření se před světem. Bílá Evropa znamená deportaci nekompatibilních kultur, ras a etnik, které sem přišly v posledních desetiletích. Znamená nápravu škod spáchaných multi-kulturním levičáctvím (neomarxismem), lidskoprávním liberalismem a globalizací. Jde o návrat etnické skladby Evropy do stavu před počátkem masové imigrace, která začala v 50-tých letech 20. století.

Splnění cíle "Bílá Evropa" by například v Británii neznamenalo, že z Londýna zmizí stará Čínská čtvrť, nebo že budou deportováni slušní, integrovaní Indové. V Británii by to znamenalo odsun muslimů, černochů a jejich rasových míšenců. Bez ohledu na to, zda konkrétní jedinec byl dosud bezproblémový, protože i ti, kteří se dosud chovali slušně jsou nositelé rizikových faktorů, jako v případě 1. generace muslimských imigrantů, která většinou žila klidně, ale byla nositelkou rizikových faktorů (mentalita zakořeněná v genech + Islám) a tyto faktory se projevily u jejich potomků z 2. a 3. generace ve formě islámského radikalismu, kriminality, agresivity, sdružování se do gangů a ghett.
Benešovy dekrety

Právní zázemí lze získat inovací Benešových dekretů, které byly po 2. světové válce použity k odsunu Němců a Maďarů z Československa. Dekrety prezidenta Beneše NEJSOU založeny na presumpci neviny a posuzování každého jednotlivce zvlášť, ale v reakci na krizový stav a následky války zavádí princip kolektivní odpovědnosti - hodnotí se skupina jako celek. Stejný princip využijeme i v našem případě. Jedná se zejména o dekrety:

33/1945 Sb.- dekret, který vybraným skupinám odebírá státní občanství
16/1945 Sb. - dekret o potrestání zločinců, zrádců a jejich pomahačů
5/1945 Sb. - dekret, který ruší některé majetkově-právní vztahy a definuje skupiny státně nespolehlivé

§ 1a Za osoby etnicky a kulturně nekompatibilní lze považovat:
a) osoby nebělošského původu narozené v Africe, v zemích Karibské oblasti, v zemích Asie s podílem muslimského obyvatelstva nad 30%
b) osoby, u nichž existuje jeden, nebo více přímých předků, kteří na území Evropy získali povolení k pobytu, azyl, či občanství po 1.1.1950 a jejichž etnické a kulturní kořeny náleží do oblastí uvedených v bodu a)
c) osoby cikánského původu

§ 1b Za osoby státně nespolehlivé lze považovat:
a) osoby, které vyvíjely činnost směřující proti etnické a kulturní jednotě, tradičním hodnotám a principům, nebo bezpečnosti obyvatel České republiky
b) osoby, které záměrně podporovaly jakýmkoliv způsobem imigraci, mezirasové míchání s osobami uvedenými v § 1a, nebo šíření etnicky a kulturně nekompatibilních jedinců a skupin v Evropě
c) osoby, které vyvíjely činnost směřující k potlačení snahy původních obyvatel území České republiky bránit tradiční etnickou skladbu obyvatelstva, tradiční kulturní klima, tradiční model rodiny apod.
d) osoby, které k činnosti, nebo činnostem uvedeným v bodech a) b) c) podněcovaly jiné osoby

Do ústavy přidáme formulaci: Každý svobodný občan má právo bránit etnickou a kulturní jednotu své vlasti za použití jakýchkoliv dostupných prostředků, pokud vzniká riziko výrazného a nenávratného poškození etnické a kulturní homogenity obyvatelstva.

Zákon o etnicitě: Potomci rasově a kulturně odlišných imigrantů, kteří se narodí v Evropě, automaticky obdrží místní občanství i národnost a jsou dnes považování za domácí. To se musí změnit pomocí zákona o etnicitě. Že se někdo narodí v Evropě, to z něj automaticky nedělá Evropana. Příslušníci cizích ras a nekompatibilních kultur musí být považováni za cizince i v případě, že se zde narodili. Od toho se odvíjí možnost je deportovat v případě, že budou dělat problémy.
Jednotlivé fáze

1. příprava - shromažďování dat, evidence cílů, monitoring situace, budování nacionálních hnutí, radikální aktivismus, testování akceschopnosti

2. zahájení - předpokladem je vznik mezinárodní politicko-sociální konstalace, příhodné pro zahájení ofenzivy. Až taková nastane, spustíme hlavní fázi

3. revoluce - v této fázi budou realizovány všechny naplánované akce proti určeným cílům, eliminace nepřítele a nakonec odsun imigrantů

4. resurgimiento - bude aplikováno nové nastavení celého systému, které znemožní, aby se v budoucnu opakovalo něco podobného, aby nedošlo k novým imigračním vlnám, aby vlády neměly právo měnit kulturní a etnické složení obyvatelstva a aby zvrácená ideologie neomarxismu byla už navždy vymýcena.

1. fáze - příprava

V této fázi půjde o zformování akceschopného a dobře připraveného nacionálního hnutí. Cílem je vytvořit organizovanou sílu, která bude připravená k akci velkého rozsahu a bude přesně znát své cíle a protivníky. Jde o organizaci, trénink a trpělivost.

Budování nacionálního hnutí - nábory členů, oslovování nových sympatizantů, permanentní osvěta. Je nutné budovat dlouhodobé kontakty a vazby, aby se v rozhodující chvíli k národním hnutím nemohli připojit "převlékači kabátů". Radikální aktivismus musí být permanentní. Důležité je udržovat ve společnosti zdravé myšlení a navyšovat počty sympatizantů z řad občanů, kteří budou v rozhodující chvíli ochotni přidat se k boji za národ. Také by se měla v rámci nacionálního hnutí zformovat pevná hierarchie vůdčích osobností a odborníků, ze které po porážce protinárodních sil ihned vzejde nová vláda národního státu.

Domobrana / Landsturm (landšturm) - aby v rozhodujícím momentu nedošlo k chaotickému a pomalému formování nacionálních jednotek, je už nyní potřeba vytvořit organizovanou, pravidelnou domobranu. Navážeme na tradiční domobranu Landsturm, který v našich zemích existoval už za Rakousko-Uherska. Landsturm vznikl během napoleonských válek a příslušníci domobrany měli za úkol bojovat proti nepřátelské invazi jakýmikoliv dostupnými zbraněmi. V rozhodující moment budou svoláni příslušníci Landsturmu a nacionální hnutí bude mít během pár desítek hodin k dispozici vojenskou sílu připravenou k okamžité akci. Charakter nacionální domobrany musí být radikální a nacionálně revoluční. Pro každého vojáka musí být osvobození bílých národů a vyhlazení multikulturně-levičáckého /neomarxistického zla, které rozkládá a ničí Evropu, životní prioritou.

Seznam cílů - je nutné přesně znát nepřítele a jeho pozice. Pro tento účel je nutné mapovat imigrantské lokality a pravidelně monitorovat multikulturně-levičáckou scénu, pseudohumanistické, lidskoprávní, antirasistické a další podobné skupiny i jednotlivce. Sbírat jejich data, výroky, informace o činnosti pro účely soudního řízení. V rozhodující chvíli musíme přesně vědět, kdo je naším cílem a kde se nachází.

Získat pozice ve strategických oblastech - ozbrojené složky, obchod se zbrojním materiálem, úřady, telekomunikace ...

Trénink - jednotliví členové by si měli volit zájmy a koníčky dle jejich využitelnosti v akci - kolektivní sporty, střelecké kluby, ale i airsoft, paintball a podobné aktivity, které rozvíjí potřebné dovednosti. Důležitá je také orientace na řemesla, technologie, zbraně, kovovýrobu, pyrotechniku, informatiku atd. Zdravý životní styl je také nutný, protože tento boj může trvat velmi dlouho.

2. fáze - zahájení

Mezinárodní situace vhodná k zahájení akcí - okamžik, kdy se situace ve většině západních zemí stane nezvladatelnou a bude jasné, že tyto státy kolabují. Hlavní znaky:
- chaos, permanentní nepokoje, vysoká kriminalita
- rozklad ozbrojených složek státu, neschopnost vlád zvládnout situaci
- separatistické tendence menšin, vyhlášení samosprávných islámských území
- multikulturně-levičácké skupiny jsou otevřeně na straně imigrantů
- první náznaky ozbrojeného odporu / povstání bílých obyvatel a silná nacionální hnutí

Neutralizace velmocí - nesmí tu být velmoc schopná v případě občanské války vojensky intervenovat ve prospěch nepřátelské strany.
Neutralizace ozbrojených sil - dá se očekávat, že policejní a armádní složky západu budou podléhat stejnému rozpadu, jako politická reprezentace, která jim velí, a nebudou schopny udržet pořádek. Budou je rozkládat genderové a multikulturní experimenty, jaké se už delší dobu prosazují v západních armádách a policiích, a také znechucení ze slabosti a impotence demokratických politických elit. V takové situaci většina bílých členů ozbr. složek přejde pod národní hnutí.

Vyhlášení. Představitelé nacionálního hnutí vyhlásí a publikují příslušné deklarace, prohlásí stávající vládu za nelegitimní, prostřednictvím sítě kontaktů dojde k aktivizaci nacionálních hnutí, svolání zemské domobrany, přidělení úkolů, rozkazů a cílů.

3. fáze - revoluce

A) převzetí moci

Můžeme uvažovat dvě možné varianty. Převzetí moci prostřednictvím převratu a svržení stávajícího eurobolševického systému, nebo vítězstvím v občanské válce. Obč. válku lze očekávat v případě, kdy se konflikty ze západu přelijí k nám a místní koalice imigrantů, menšin, vlastizrádců a multikulturních levičáků bude natolik silná, že dojde k měření sil.

Jaký charakter budou mít obč. války?
- budou mít rasový rozměr: bílé nacionálně-revoluční síly vs. barevné multikulturní hordy
- budou mít náboženský charakter. Mezi imigranty bude dominovat islám usilující o převzetí Evropy
- budou mít i politicko-ideologický charakter. Na stranu menšin se přidají anarchistické, neomarxistické a všechny multikulturně levičácké skupiny

Princip intervence - nacionální síly, které již ve svém státě převzaly vládu, mají právo na vojenskou intervenci do států, kde probíhá ozbrojený konflikt s cílem podpořit místní nacionální hnutí. Podle předpokládaného charakteru budoucích konfliktů lze uvažovat o profesionální nacionálně-revoluční armádě, která bude pochodovat Evropu do míst zrovna probíhajících bojů a aktivně podporovat lokální nacionální síly. Osvobozená a vyčištěná území se posléze stanou základnami pro další ofenzívy.

Potrestání zločinců - tato fáze bude zakončena potrestáním vlastizrádců a dalších zločinců. Nejaktivnější neomarxisté, pseudohumanisté, antirasisté a xenofilové, kteří se dlouhodobě podíleli na podpoře imigrační invaze a na kulturním terorismu, budou odsouzeni a potrestáni formou veřejné exekuce. Ostatní budou zařazeni mezi imigranty, bude jim odebráno občanství a právo pobývat v Evropě a budou zařazeni do odsunu.


B) Odsun imigrantů

Po upevnění moci a likvidaci sil protivníka přejdeme k časově, logisticky i finančně nejnáročnější fázi. Jak odsunout desítky milionů barevných imigrantů, rasových míšenců, multikulturních levičáků a pseudohumanistů z Evropy? Komplikované, ale ne nemožné. Zásadní otázky: Kam je odsunout? Jak to provést?

Fáze odsunu musí být doprovázena rozsáhlými bezpečnostními opatřeními (vysoké nasazení vojenských jednotek a domobrany, stanné právo). Dá se očekávat, že již během bojů a po jejich skončení budou imigranti z Evropy odcházet. Je nutné maximálně podpořit tento spontánní odsun tvrdým postupem nacionálně revoluční armády, aby většina barevných menšin z Evropy ve strachu utekla.

Kam ? První možností jsou bilaterální dohody s africkými a asijskými zeměmi, které budou ochotny za finanční odměnu přijmout velké množství imigrantů a udělit jim občanství. A zároveň poskytnou zázemí, přistávací plochy a přístavy pro realizaci velkokapacitní přepravy. Druhou možností je vojenské obsazení vhodných pobřežních oblastí v Africe, následné vybudování/přizpůsobení místních přístavů a přistávacích ploch pro velkokapacitní vojenská letadla.

1. odzbrojení imigrantů, obsazení imigrantských lokalit vojenskou silou, stanné právo, soustředění imigrantů do vymezených lokalit

2. zajištění a příprava leteckých mostů a námořní přepravy. Využity budou vojenské velkokapacitní letouny schopné pojmout několik tisíc osob.

3. v první vlně budou odsunuti muži ve věku 17 až 50 let, tím se omezí bojový potenciál imigrantů a možnost organizovat teroristické akce. Pomocí transportů budou dopravováni na letiště, nebo do přístavů. Zde dojde k vyřízení formalit - odebrání občanství, zákaz vstupu na území Evropy, zrušení právních závazků.

4. fáze - resurgimiento

- cílem je vyhladit neo-marxismus / multikulturní levičáctví, pseudohumanismus, gender/ feminismus, xenofilii, homosexualismus, kulturní pesimismus a relativismus, feťáctví a degeneraci
- vytvořit silnou imunitu proti těmto nemocem
- vybudovat etnickou a kuturní jednotu evropských národů - národy musí být vnitřně jednotné a homogenní, se silnou identitou a bez odlišných menšin, anarchistických subkultur a podobných zdrojů nejednoty a rozkladu
Resurgimiento - obrození

Nacionální inteligence chápe společnost a svět organicky - národ je jako na živý organizmus. Aplikací přirozených a tradičních principů směřujeme k dosažení stability, vitality, jednoty a prosperity celé společnosti. Vycházíme z principů historicky prověřených a dlouhodobě fungujících. Při hledání řešení se tedy budeme inspirovat: 1. přírodou, 2. historií ( konkrétně historickými epochami, ve kterých byla evropská společnost vitální, zdravá, obranyschopná)Národní stát


Posílení imunity národa

Každý zdravý organizmus, aby docílil zdraví, harmonie a jednoty, přirozeně vyčleňuje a odstraňuje odlišné a nepřizpůsobivé. Proto nesmí být trestné napadení exhibicionistických gayů a podobných sexuálních deviantů, příslušníků protinárodních anarchistických a alternativních subkultur, narkomanů a dalších asociálních existencí, pokud se tu objeví. Občané tak budou mít právo kdykoliv zbít zfetované dredaté individuum, anarchistu, který svým chováním, účesem a oblečením vzbuzuje znechucení, nebo homosexuála otevřeně propagujícího své deviace. Pokud někdo nenávidí národ a jeho hodnoty, nechť ztratí právo na zákonnou ochranu.

Nikoliv represivní zákony, ale nechat společnost, ať se přirozeně a volně brání proti nemocem a rozkladným elementům stejně, jako se tělo každého člověka brání infekcím a cizorodým látkám.Organizace mládeže a vojenská služba

Povinná vojenská služba v délce min. 6 měsíců. Vojenská služba bude probíhat v armádních kempech zábavnou formou. Lidé se naučí řádu a disciplíně, základům boje a zacházení se zbraněmi, fyzické výkonnosti, zvládání stresu, mechanickým zručnostem atd. Budou zde mít možnost v rámci výcviku získat i řidičák a jiná oprávnění za výhodnou cenu apod. Celý výcvik bude doprovázen posilováním národní hrdosti, tradičních hodnot, spolupráce a jednoty.Armáda

Armáda má byt jedním z pilířů státu. Výrazné navýšení investic a vývoje nových techonologií. Zároveň zachování tradičních způsobů výcviku, způsobů boje a struktury. Zrušení umělého genderového vyvažování v armádě, zákaz vstupu otevřeně homosexuálním osobám a podobným západním vymoženostem. Za starých časů tvořil početný důstojnický sbor elitní a velmi respektovanou vrstvu společnosti. K této tradici je třeba se navrátit.Školství

Výchova k národní hrdosti, tradičním hodnotám a etno-centrismu místo výchovy ke xenofilii, antirasismu, slepé toleranci a multikulturalismu. V základním školství částečné oddělení výuky pro dívky a kluky, jak tomu bylo v dřívějších dobách. Pro kluky více sportu, technických předmětů a výchovy k boji, pro dívky více rodinné výchovy.

Odstranění parazitických levičáckých oborů na univerzitách, jako např. etnologie, kulturní antropologie, genderová studia, nebo romistika. Plné zpoplatnění vybraných neužitečných oborů. Přesun financí ke všem užitečným oborům, jejichž studium bude zdarma. Důraz na technologie, vědu a výzkum, biologii, chemii, medicínu atd., včetně rychlého uplatnění vědeckých objevů v praxi.Orientace na sílu a vitalitu

Společnost, která se příliš koncentruje na slabé a nemocné se sama stává slabou a nemocnou. Postižení, nemocní, znevýhodnění nesmí být v centru mediální pozornosti, jak se to děje dnes. V centru pozornosti musí být lidé silní, zdraví, reprezentující tradiční hodnoty. Stejně je tomu i v přírodě.

Maximální podpora rodin a mateřství. Boj proti degeneraci ženské populace - proti feminismu, kariérismu, konzumu, převracení rolí a hodnot. Bezdětný, přehnaně emancipovaný, konzumní a kariérní styl u mladých žen musí být neakceptovaný společností, jako tomu bylo po většinu historie. Možnost zaměstnání např. v úřednických profesích ve státním sektoru, nárok na daňové slevy, odměny a další výhody budou otevřeny jen normálním a vícenásobným matkám. Zároveň boj proti mužům, kteří se nestarají o rodinu, týrají ženu apod.

Po vypovězení cikánů z našeho území bude možné plošně podporovat početné rodiny. Čím více zdravých dětí, tím vyšší finanční příspěvky, renty, daňové úlevy, slevy atd.

Uzavírání manželství, nebo mezirasový pohlavní styk s africkými, cikánskými a muslimskými etniky bude protizákonné. Kdo chce tyto věci praktikovat, může, ale v takovém případě má povinnost zrušit své občanství, natrvalo opustit území Evropy a odstěhovat se za svým partnerem do Afriky či Asie.

Aplikace přírodního výběru (eugenika). Člověk se velmi málo liší od ostatních savců. Pokud obcházení přírodního výběru u savců vede k jejich degeneraci, vymírání a šíření dědičných chorob, pak to samé platí i u člověka.

V prvních 3 týdnech po narození musí všechna moc patřit přírodě. To znamená zrušit veškerou následnou lékařskou péči o novorozence. Pokud je dítě příliš nedonošené, neživotaschopné, nebo nějak poškozené, nesmí být nepřirozeně zachraňováno. Musí projít zkouškou přírodního výběru. Současně musí zmizet protipřírodní zásahy jako umělé oplodnění, potratové pilulky, hormonální antikoncepce a vše co devastuje moderní populaci. Naopak podpora domácích porodů.

Zrušení sociální péče o mentálně postižené. Důraz na odhalení postižení už v prvních týdnech těhotenství a v těchto případech bude doporučená interupce. Pokud si rodiče budou chtít mentálně postiženého potomka nechat, bude to jen na jejich náklady a zodpovědnost.

Likvidace homosexuality. Z homosexuální menšiny se rekrutuje velké množství multikulturně levičáckých aktivistů, anarchistických jedinců, úchylných pseudo-umělců a osob útočících na tradiční hodnoty a národ. Homosexuální komunity vždy byly semeništěm rozkladu a dekadence. Kromě toho epidemie nemoci AIDS v gay komunitě vyžaduje miliardové náklady na léčbu. Je nutné vědeckým výzkumem nalézt biologické příčiny vzniku homosexuality a metody, jak odhalit poruchu již u plodu v děloze, aby se rodili pouze normální lidé.Nacionalizace médií

Média se musí dostat pod větší kontrolu ve smyslu regulačním. Zůstanou nezávislá, ale jejich produkce bude v některých oblastech podřízena zájmům národa. Nebude jim dovoleno propagovat škodlivé a protinárodní prvky - dekadenci, perverzi, homosexualitu, multikulturalismus, drogy, podřadné styly, kulturní pesimismus, rasové míchání atd. Daňově zvýhodněna budou ta média, která budou podporovat kulturní a etnicku jednotu, národní hrdost, etnocentrismus, kulturně-pozitivní myšlení atd. Média vlastněná nadnárodními společnostmi, která vyvíjejí zhoubnou protinárodní činnost, budou odstraněna, či zatížena likvidačními daněmi.Finance do výzkumu, inovací a progresivních odvětví

Jednou z příčin úpadku civilizace je směřování téměř všech veřejných financí do sociálního systému a jejich spotřebování na krátkodobé a primitivní konzumní požitky. V krátkodobém horizontu to obyvatelstvu přinese uspokojení, ale v dlouhodobém horizontu to celou společnost zabíjí a zastavuje to její rozvoj. Je nutné razantně posílit finanční proudy do vědy a výzkumu, do vývoje nových technologií, do progresivních odvětví průmyslu a tvorby pracovních míst, do inovací armádní techniky. Vysoká úroveň vědy a technologií je a musí i nadále být naší hlavní zbraní proti technologicky slabším, ale rychle se množícím rasám.Imigrační politika

V současném systému je mezinárodní právo výtvorem poválečného neomarxismu, který podporuje a chrání imigrační invazi. Zákony poskytují ochranu každému negrovi už od chvíle, kdy se jeho černá noha dotkne země v Schengenském prostoru. Tento systém je třeba zrušit / odpoutat se od něj.

ilegální imigrace = trestný čin. Trestem bude několik měsíců ( při opakovaném pokusu až několik let ) nucených prací a internace.

Zastavit imigraci není těžké. Plavidla s černými imigranty ve Středozemním moři budou po varování potopena. Systém : varování - varovný výstřel - pokud se neobrátí, tak likvidace. Podobně u migrantů po souši.

Podmínky pro získání trvalého pobytu, nebo azylu budou pro migranty z Afriky, islámských zemí atd. v podstatě nesplnitelné - vysoký jednorázový poplatek, přísné testy znalosti jazyka, nutnost placeného zdravotního vyšetření a karantény apod. Imigraci nekompatibilních ras bude znemožnovat i zákaz narušování tradiční etnické skladby obyvatelstva. Vyjímky pro vědce a přínosné podnikatele z Asie.

Pro lidi cestující do subsaharské Afriky a jiných oblastí s vysokým výskytem přenosných smrtelných nemocí bude po návratu platit povinná 3 týdenní karanténa, hrazená vlastními prostředky.Odškodnění obětí antirasismu a antifašismu

Poslední desetiletí jsou bílí lidé terorizováni, perzekuováni a zavíráni do vězení za své názory, které jsou označeny jako rasistické, antisemitské, fašistické apod. Oběti tohoto teroru budou štědře odškodněny a naopak ti, kteří tento teror páchali budou souzeni a jejich majetky budou zabaveny ve prospěch fondu na odškodnění obětí.Trestní právo

Obnova trestu smrti včetně veřejných poprav na náměstích v případě nejtěžších zločinců. Lze navázat na řadu tradic.

Vězeňský systém - zavedení tvrdých pracovních táborů

Boj proti korupci - pachatelé rozsáhlé korupce budou po svém usvědčení a odsouzení veřejně popraveni oběšením na náměstí příslušného krajského města. U méně závažných případů budou trestem pracovní tábory. Důraz na získání ukradeného majetku zpět a na náhradu škod.

Povinná fyzická kastrace deviantů už při prvním prokázání nebezpečné deviace. Likvidace obzvlášť nebezpečných psychicky narušených osob.

Zrušení všech zákonů, které prosadili neomarxisté. Jedná se o zákony proti rasismu a xenofobii, na ochranu cizorodých menšin, antidiskriminační a genderové zákony, zákony zákazující propagaci názorů a hnutí atd.

Legalizace řešení vybraných sporů pomocí souboje ( duelu), bez zabíjeníProti morální degradaci

- zabránit úpadku morálky, bojovat proti dekadenci

Zdrojem kulturního pesimismu je i všeobecný úpadek morálky, který se šíří od dob 60-tých let, kdy neomarxistická a ultraliberální hnutí odstartovala boření konvencí, užívání drog, nevázanou sexualitu i homosexualitu, perverzní "umění", feminismus, emancipaci a převracení tradičních rolí. V Británii mnoho lidí, kteří konvertovali k islámu, to udělali z důvodu znechucení z morálního rozkladu britské mládeže, která žije v duchovní prázdnotě, nesdílí žádné hodnoty, propadá alkoholismu a drogám, dívky tráví čas v barech a chováním se nijak neliší od prostitutek.

Ve starých dobách byly zákony potírající nemorální chování v Evropě běžné. Stačí je inovovat. Vhodné jsou i pracovní tábory, kam budou odesláni různí pouliční asociálové, prostitutky a feťáci.

Sport

Nacionalizace sportu. Týmy musí preferovat hráče z místních zdrojů, ne je nakupovat na globálním tržišti, dovážet z Afriky apod. Sportovní kluby musí být více spjaty se svou obcí, včetně vlastnických vztahů. Zákaz importu negerských a muslimských hráčů. Legalizace bitek fotbalových hooligans - bez zbraní, pod dozorem, na ohlášeném místě a za přesně stanovených podmínek ( zákaz zabíjení, dobíjení ležících apod. )

Nacionální politika a ekonomika


Nacionální ekonomika

Vycházíme z nacionálního, organického chápání společnosti a z tohoto pohledu je globální trh nepřirozený a historicky neprověřený.

Protekcionismus, ve formě celních sazeb a zákazů dovozu, je pro národ životně důležitý. Stejně tak budování národní soběstačnosti. V nacionálně řízené ekonomice jsou domácí producenti i spotřebitelé chráněni před negativy globálního trhu. Ochrana se týká především tradičních výrobků a služeb (v ČR např. sklářství, textil, řemesla, pivovarnictví, strojírenství...)

Cílem je vytvoření flexibilního protekcionistického systému. Konkrétní příklad: čínské potraviny, nebo hračky a potřeby pro děti. Neustále jsou odhalovány toxické látky a nekvalita v těchto výrobcích. Nacionálně řízená ekonomika tyto výrobky vytipuje a zareaguje zákazem dovozu potřeb pro děti a potravin, které si dokážeme vyprodukovat sami. Výsledkem jsou nové příležitosti pro české výrobce, obnova tradičních, zaniklých podniků. Domácí výrobky budou jistě dražší, než asijské, ale jejich kvalita i mechanismy kontroly kvality budou na mnohem vyšší úrovni. A ještě podstatnějším přínosem je vytvoření velkého množství pracovních míst.

Selektivní zdanění - co je nepotřebné a protinárodní, bude zatíženo selektivní sazbou daně. Extra daně budou vyměřovány i konkrétním škodlivým firmám, neziskovkám apod.

Zákaz dovozu vybraných zemědělských produktů, které si můžeme vyprodukovat sami ve srovnatelné, nebo lepší kvalitě, než kdekoliv jinde. Nacionálním přístupem lze do 10 let docílit nulové nezaměstnanosti.

Globální trh samozřejmě není možné označit za absolutně špatný. Jsou produkty, pro které je globální tržiště výhodné. Jsou to například produkty z oblasti technologií, IT apod.Nacionální banka a nadnárodní finanční skupiny

Dalším problémem jsou nadnárodní finanční kartely, které přispívají k vzniku nestabilit a ovlivňují politiku. Cílem je celkové omezení vlivu nadnárodních finančních subjektů.
Pro tento účel je třeba vytvořit instituci "nacionální banky", nejlépe formou nové divize České národní banky. Tato nacionální banka bude ve vlastnictví státu, její hospodaření plně transparentní a přísně redukované pouze na základní funkce. To znamená její vyloučení ze spekulativních bankovních operací a mezinárodních obchodů.

Základními funkcemi nacionální banky bude:
- poskytování výhodných půjček s minimálním úročením (pouze tuzemským subjektům a na přesně vymezený a rozumný účel)
- přijímání vkladů od tuzemských subjektů
- správa financí odděleného důchodového systému

Dalším státním finančním ústavem bude Národní pojišťovna, určená pouze pro domácí subjekty, zajišťující jim jistoty formou výhodného pojištění. Bude plně transparentní a bude generovat jen minimální zisky.

Je také nutné přijmout opatření proti mocným finančním kartelům, které mohou finančními zásahy destabilizovat celou ekonomiku (například známý spekulativní útok miliardáře Sorose na britskou měnu).

Z komoditních burz, kde se obchoduje například ropa a kde se tvoří ceny, musí být vymýceny spekulativní obchody - nákupy a prodeje surovin jen za účelem zisku. Obchodovat zde musí jen přímí účastníci procesu těžby/výroby, zpracování a prodeje. Ne spekulanti.

Půjčky a úroky : Úroky z půjček vyšší než 7,7% = lichva = trestný čin.
Vyřazení běžných půjček ( pod 1 milion) fyzickým osobám ze zákonných úprav. Stát do toho nebude vstupovat. Pokud tedy dlužník nebude splácet, tak žádný stát, soudy a exekutoři to řešit nebudou. Celá půjčka bude soukromou záležitostí věřitele a dlužníka.Ekologie, kultura

Financování jen tradiční kultury, zejména památek, Národního divadla, muzeí atd. Není důvod ze státní pokladny dotovat filmy, hudební, divadelní spolky atd. Pokud produkují nekvalitní tvorbu, o kterou není zájem, ať zkrachují. Přežije jen kvalita. Státní podpora pouze umělců tvořících kvalitní a pro-národní umění.

Ekologie : Pesticidy jsou jedním z hlavních zabijáků moderní populace. Mají na svědomí řadu chorob, psychických poruch, snižují plodnost populace a prokazatelně poškozují vývoj lidského plodu již v děloze. Zákaz většiny pesticidů do 10 let. Místo toho orientace na genetické úpravy škůdců, aby nebyli schopni se množit, nebo umělé množení a vysazování živočišných druhů a bakterií, které zemědělské škůdce a plevely hubí.

Ochrana hodnotné zemědělské půdy před výstavbou a developery. Na nejkvalitnější zemědělské půdě zákaz výstavby. Podpora návratu obyvatel na farmy, statky, venkov. Částečné vyvlastnění půdy od cizích nadnárodních vlastníků a její rozdělení na farmy a statky do vlastnictví českých rodin.

Zákaz testování na zvířatech, při kterém by mohla trpět. Testování pouze na (pod)lidech - na těžkých zločincích ( vrazi, pedofilové apod.), které si budou farmaceutické, chemické a kosmetické firmy pronajímat od státu na pokusy.Problém neudržitelného sociálního státu

Je správná podpora starých, kteří jsou nositelé zkušeností a podpora slabých (dětí, nebo přechodně nezaměstnaných), kteří mají potenciál stát se silnými. Tedy nikoliv podpora neživotaschopných, odmítajících pracovat, nebo cizích a odlišných. V minulých staletích se o nemocné, seniory, sirotky staraly především kláštery a církevní charita. I to je možné částečně obnovit.

Problémem je, když přelévání financí od plátců daní směrem k "potřebným" řídí pouze stát svými daněmi, úředníky a přerozdělováním. Dochází k pokřivování vztahů, neefektivnosti i k únikům miliard. Je nutné se přiblížit k přirozené a tradiční spolupráci a vzájemné podpoře. To znamená vrátit část těchto funkcí na obce, komunity a především na rodinu. Je nutné přiblížit se tradičnímu systému, který motivoval lidi mít více dětí, protože rodina a děti byly tou hlavní jistotou ve stáří.

Důchody bude spravovat oddělená divize národní banky. Každý občan bude mít svůj důchodový účet, kam budou během jeho ekonomicky aktivního života přicházet pravidelné měsíční částky a který lze transparentně sledovat, doplňovat, dědit zůstatek atd. Z této měsíční částky 90% půjde na důchodový účet pracujícího občana a 5+5% půjde na důch. účet jeho otce a matky. Tedy čím víc dětí člověk bude mít, tím vyšší důchod.

Stát nebude zajišťovat sociální podpory. Místo toho zajistí, aby každý mohl získat kvalitní práci a podpor nebylo vůbec potřeba. Toho docílíme ekonomickým protekcionismem, budováním soběstačnosti v produkci potravin, zakládáním efektivně řízených státních podniků a státních velkostatků, rozvojem vědy a pokročilých technologií, státními / armádními zakázkami atd.

Zrušení dotací. Dnešní demokratický euro-systém devastuje zejména zemědělce, které při životě udržuje jen euro-dotacemi. Z ČR udělal odpadkový koš a odbytiště pro levný a nekvalitní dovoz z ciziny. Nový nacionální systém zruší dotační přerozdělování a místo toho ochrání místní producenty celními sazbami na dovoz cizích komodit, nebo úplným zákazem dovozu komodit, které si můžeme vyrobit sami.


Politika

Politika rozděluje občany, přispívá k nejednotě a dlouhodobě špatná politická situace může navodit celkový pesimismus v dané společnosti. Politiku na celonárodní úrovni je třeba zrušit ve smyslu zrušení systému politických stran. Partaje, levice, pravice... to vše musí zmizet.

Stát vedený straníky a parlamentem plným rozhádaných a zkorumpovaných partají a frakcí, které se střídají po 4 letech, nemůže směřovat k naplnění dlouhodobých cílů a k stabilitě. Každé rozhodnutí je těžké prosadit, vše se ruší a předělává, projevuje se neschopnost, neakceschopnost a rozklad strategického myšlení i dlouhodobých vizí.

Přirozeným a historicky prověřeným principům nejlépe odpovídá systém, ve kterém je dlouhodobě v čele státu silná osobnost se významnými rozhodovacími pravomocemi. Navrhujeme systém jedné komory parlamentu, do které budou voleny osobnosti splňující přísná kritéria. Do čela bude volena hlava státu s posílenými pravomocemi a na delší funkční období. Hlavní důraz bude kladen na výběr kandidátů. Východiskem bude systém kritérií a testů, kterými musí kandidáti projít, aby uspěli jen čestní, poctiví, inteligentní, národně orientovaní a schopní kandidáti. Důkladná musí být předvolební prezentace jednotlivých kandidátů, veřejná diskuze a obhajoba vlastních myšlenek a názorů, místo kritiky jiných.

Raději než odvolatelnost politiků z iniciativy veřejnosti je výhodnější přesně stanovit etický kodex a další přísná pravidla, která musí kandidát splnit a která nesmí porušit během výkonu funkce. V případě porušení automatické odvolání, trest a volba nového kandidáta.

Zahraniční politika : Jednou z největších hrozeb pro bezpečnost a stabilitu ve 21. století bude Afrika, kde pokračuje populační exploze a s tím spojená migrace, války, vyhlazování přírody. Bude nutné radikálně zregulovat přemnoženou africkou populaci. V první fázi odstranění humanistických teroristů, kteří podporují množení dovozem léků a potravin. Pak je možné zavést indický model ( hromadné sterilizační programy za finanční i věcnou odměnu ), nebo rychlejší cestou ( laboratorní vývoj virů způsobujících neplodnost a jejich rozptýlení v Africe). Na závěr částečná rekolonizace Afriky a záchrana zbytků přírody.


Stát

Po většinu historie evropských států zastával stát pouze své základní funkce. Měl nad občany moc, ale nesnažil se řídit a kontrolovat naprosto všechny oblasti lidského života. Smyslem státu bylo chránit obyvatelstvo a zajišťovat základní právo a pořádek. Značnou autonomii měla města, která se starala o své občany. Stát tvořil zastřešující organizaci a zaručoval dlouhodobou kontinuitu. Pokud se stát snaží příliš komplexně řídit lidské životy a o všechno se starat, vede to k jejich degeneraci. I přílišná péče o občany vede k jejich nesamostatnosti a úpadku společnosti.

V režimu národního státu by mělo dojít k posílení státu v oblasti obrany, zajištění pracovních míst, zakládání státních podniků, státní banky, státních výzkumných a technologických center atd. Naopak omezit by se měla ta sociálně pečovatelská role, kterou je třeba delegovat na obce, komunity, církev a rodiny. Zde bude blíže k lidem a pod jejich větší kontrolou.

Stát musí být silná zastřešující a ochraňující instituce, se kterou se lidé identifikují, ne na kterou nadávají.


ObsahMotivační videa


Články

 
free web counter
web counter