Na seznam článků     Na hlavní stránku  


Pozdrav z Indie

WM [12.11.2010] p.k.


V reakci na anglickou verzi našeho videa "Evropa roku 2029" nám píše mnoho lidí ze zahraničí. Mezi ty zajimavější zprávy patří reakce mladého patriota z Indie, který popsal problémy Indů s Islámem :


"Jsem Ind. Také jsme stovky let čelili velkému problému ze strany Islámu. Mnohokrát jsme jim zpočátku odpouštěli, po jejich porážce, ale oni se vrátili, aby nám podřezali krky, znásilnili naše ženy a vyrabovali nás. Indie má kravou historii od muslimské invaze. Předtím byla Indie bohatá.


Jsem z národa Marathi
(pozn. Marathi je indo-arijská jazyková skupina národů žijících ve stř. a záp. Indii), kteří proti nim bojovali, ochránili naši zemi a vytvořili říši Maratha. Nyní Indická vláda vytváří výhody pro takzvané menšinové muslimy (je jich 130 milionů, ale stále jsou nazýváni menšinou !) kvůli politickým křeslům.. Mohou mít 4 ženy, mají vyhrazena pracovní místa, vláda utrácí peníze daňových poplatníků, aby je poslala Haj..


Jsme pod stálou hrozbou, když žijeme poblíž těch teroristických území Pakistánu, Afghanistánu, Středního východu atd.. Páchají bombové výbuchy v našich městech, posílají teroristy do Bombaje a jiných měst. A naše vláda, místo útoku proti jejich základně, jim dává více ochrany, dává Pakistánu peníze po záplavách a zemětřesení, používá naše peníze z daní ... Pseudo socialisti ...
"


Date: Oct 31, 2010
Subject: Same with Indians

I am an Indian. For centuries we also faced a great trouble from Islam. We pardon them many times initially after their defeate and they return back to cut our nake, raped our women and looted us. India has bloody history after muslim invation. Before that India was rich. I am Marathi, who fought against them and saved our land and created Maratha Empire. Now Indian government made reservations for so called minority muslims (130 million, but still they are called minority!) for vote bank.. They can have 4 wifes, they have reservations for jobs, government spend our tax payers money to send them to Haj.. We are under constant threat as we are near to those terrorist places of Pakistan, Afganistan , Middle east etc.. They make bomb blasts in our cities, send terrist to Mumbai and other cities. And our government instead of attacking their base, give more protection to them, give Pakistan money after flooding and earth queake, using our tax money... Pseudo socialists..Je evidentní, že kdekoliv žijí muslimské menšiny, tam působí většinové společnosti problémy. To platí pro všechny země, od Indie a Číny, až po severní Ameriku. Všechny střety s Islámem v Evropě a Americe se stávají skrze muslimské přistěhovalce. Pseudo-humanisté stále opakují, že jednoduchá řešení jsou automaticky špatná. Ale zde očividně platí : Nebudou-li imigranti, nebudou ani problémy.


Zbavit se problémů s Islámem je možné jedině tak, že deportujeme všechny muslimské menšiny z Evropy a dalším zamezíme imigraci. S islámským světem můžeme obchodovat a stýkat se, aniž bychom do Evropy pouštěli miliony migrantů.


"Bílá Evropa" by měla být cílem pro nás všechny.Ultra-rasistická Indie


V souvislosti s Indií se nabízí mnoho zajimavých témat. Jedním z nich je indické kastovnictví.


Indická společnost je velmi různorodá. Je striktně rozdělená na tradiční kasty, z nichž ty výše postavené a vzdělané tvoří potomci Arijské rasy. Společnost se brání míchání kast a rodiny neváhají tvrdě potrestat například své dcery kvůli kontaktu s mužem z nižší kasty.


Z tohoto pohledu, za použití "humanistické" rétoriky, by se indická
společnost dala vymezit jako společnost ultra-rasistická. Ovšem tento ultra-rasismus má jistě svá opodstatnění - pomáhá udržet různorodost tím, že brání smíchání "všeho dohromady". Také napomáhá ke kvalitativnímu udržování a rozvoji výše postavených kast, které by se v případě rovnostářské společnosti smíchaly s kastami nízkými a celá společnost by upadla do podprůměrnosti.


Nabízí se otázka : Proč evropští humanisté a anti-rasisté neprotestují proti silně zakořeněnému rasismu v Asii ? Vždyť všichni ti multikulturní levičáci a humanisté velmi často asijské kultury obdivují a čerpají z nich, angažují se v asijských otázkách ( např. Tibet ) atd., tak proč nedemonstrují proti asijskému rasismu ? Proč projevy rasismu u bílých hystericky napadají, ale u asiatů nebo černochů stejné projevy rasismu přehlíží, ospravedlňují, nebo označují za "součást jejich kultury" ?


Odpověď je jasná : anti-rasismus evropských multikulturních levičáků je zaměřen výhradně proti bílým lidem. Ideologové Nové levice přišli v 50. a 60-tých letech s odmítnutím tradiční bílé evropské společnosti + jejich hodnot a s podporou a obdivem ke všemu cizímu, k Třetímu světu a k jiným rasám.


Multikulturní levičáctví je tedy v podstatě anti-bělošské. Nenávidí a snaží se rozbít tradiční evropskou kulturu a bílé národy. A fakt, že tito levičáci jsou bílí a přitom chovají k tradiční bílé společnosti a jejím hodnotám odpor, svědčí o jejich silné duševní i morální degeneraci, rozpolcenosti a rozvrácenosti. To se projevuje například snahou mnohých multikulturních levičáků maximálně se odlišit od ostatních příslušníků evropské kultury, snahou napodobovat např. černošskou kulturu stylem účesů, oblékáním i primitivním chováním, orientací na cizí kultury, zálibou v cikánské či černošské hudbě a tanci apod.
Idol levičáckých humanistů byl rasista


Velkým idolem mnoha levičáckých "humanistů" je Mahátma Gándhí, indický duchovní a politický vůdce. Hodnotí ho jako velkého humanistického filosofa, anti-rasistu, rovnostáře a nenásilného bojovníka proti útlaku. Ovšem málokdo ví, že Gándhí se během života mnohokrát projevil také zdravě rasisticky, když se setkal s africkými černochy.


Gándhí pobýval řadu let v Jižní Africe, v Johannesburgu, kde žilo mnoho Indů, převážně dělníků přijíždějících za prací a žijících zde ve své komunitě.

Když byl jednou zatčen a sdílel celu s černošskými vězni, napsal o nich : "Mnoho domorodých vězňů jsou od zvířat vzdáleni pouze jeden stupeň a často vyvolávají hádky a perou se mezi sebou." (Many of the native prisoners are only one degree removed from the animal and often created rows and fought among themselves.)


Několikrát také vyjadřoval stížnosti kvůli tomu, že se černoši stěhují do sousedství Indů. Odmítal to :


"Proč, ze všech míst v Johannesburgu, musí být indický pozemek vybrán jako odkladiště všech Kafírů (černochů) z města, to překračuje mé chápání. Samozřejmě, z mého podnětu, musí městská rada odstranit Kafíry z pozemku. Co se týká tohoto míchání Kafírů s Indy, musím přiznat že jsem naprosto důrazný. Myslím, že je to velmi nespravedlivé k indické populaci a je to nepatřičné přetěžování příslovečné trpělivosti mých krajanů."


Gándhí ve svém příspěvku do novin Indian Opinion, 24. Září 1903, odpovídal bílým nacionalistickým politikům : "Také věříme, že bílá rasa v Jižní Africe by měla být převládající rasou."


Incident ve vlaku


V americkém filmu o Gándhím, plném multikulturní humanistické propagandy, se objevuje incident ve vlaku, kdy byl Ghándí zatčen, protože cestoval ve vagonu, který byl vyhrazen pouze bílým. Podle filmu tím protestoval proti segregaci a požadoval rovnost pro všechny.


Realita byla jiná. Ten incident se skutečně stal, ale Gándhí ve skutečnosti prosazoval pouze, aby Indové z vyšších "čistých" kast, či jiní Asiaté, mohli cestovat ve vagonech pro bílé. Nikdy nežádal, aby nečistí Kafíři - černoši nebo i indové z nízkých kast - mohli sdílet vlaky s bílými.


K této věci napsal : "Říkáte, že rozhodnutí magistrátu je neuspokojivé, protože dovolí osobám, ačkoliv nečistým, cestovat vlakem a tedy i Kafíři budou moci. Ale rozhodnutí magistrátu je dosti odlišné.

Soud rozhodl, že Kafíři nemají žádný nárok cestovat vlakem.. Díky rozhodnutí soudu, jen čistí Indové nebo barevní lidé, jiní než Kafíři, mohou nyní cestovat ve vlacích.
" (Indian Opinion, 2. červen 1906)


Je evidentní, že Gándhí tradičně rozlišoval lidi na "čisté" a "nečisté". S tím se však dnešní humanisté nepochlubí.