Související články     Na hlavní stránku  

Nová levice - matka nenávistiNeomarxistické multikulturní levičáctví je nejvíce zákeřnou a destruktivní ideologií, s jakou se evropská společnost doposud setkala.


Navenek volá po lásce, porozumění, rozmanitosti, toleranci a humanismu, ovšem skrytě napomáhá k růstu nenávisti, konfliktů a k likvidaci tradiční evropské společnosti a kultury.


Mnozí multikulturní levičáci takto činí zcela vědomě a systematicky, jiní ze své naivity a mentální degenerace.


Základem původní marxistické teorie je konflikt, nejednota a boření stávajícího stavu společnosti. Marx chápal běh dějin jako neustálý boj mezi podřízenými a jejich pány : "až doposud jsou dějiny všech společností dějinami třídních bojů". Vysvětloval, že přechod k novému stadiu je výsledkem těchto společenských konfliktů.


Marxismus vidí svět dialekticky, hledá ve společnosti rozpory a projevy "vykořisťování", aby mohl volat po revoluční "nápravě" dle svých představ a dostat se k moci. Dlouhodobé společenské rozpory tedy jsou nutné, aby mohlo dojít k marxistické revoluční změně. Pokud je společnost spokojená a nejeví vnitřní konflikty, mají marxisté problém. Nabízí se jim jediná cesta - tyto rozpory a konflikty vytvořit.


Lenin i neomarxističtí ideologové poukazovali na nutnost třídního uvědomění. Někteří z nich přiznali, že kapitalismus přináší dělníkům blahobyt a pohodlí a tvrdili, že dělníci tím přestávají vnímat pocity vykořisťovaných a postupně se stávají součástí tržní společnosti a tedy nemají potřebu směřovat k marxistické revoluci.


Je evidentní, že tyto prvky převzali i neomarxisté dnešní Nové levice. Mnoho levičáckých skupin, stran i jednotlivců staví svůj úspěch na nejednotnosti a nepřátelství v rámci společnosti.Cíl : nejednota a nepřátelstvíJak je popsáno v článku o Herbertu Marcuse, jeho snahou bylo neustálé hledání "levičáckého" revolučního potenciálu ve společnosti - stále přemýšlel, které sociální a názorové skupiny využít pro neomarxistickou přeměnu tradiční euro-americké společnosti a kultury.


Došel k závěru, že noví nositelé neomarxistické "kulturní" revoluce budou mladí ultra-levičáci, menšiny, asociálové, imigranti a všichni "vykořisťovaní a pronásledovaní lidé jiných ras a jiných barev".


Staří marxisté podporovali u chudých vrstev třídní uvědomění a revoluční potenciál, stejně tak i Noví levičáci podporují podobné "uvědomění" u menšin a imigrantů a jejich vymezování se proti společnosti - např. gay pride (homosexuální hrdost), černošská hnutí, feminismus, alternativní levičácká hnutí atd.


Podobně jako staří marxisté podporovali u dělnické třídy pocit, že je vykořisťována, tak i Noví levičáci posilují podobný pocit u svých menšin - že jsou obětí rasismu, diskriminace, nerovnosti, útlaku, fašismu. Zároveň jim nabízí ochranu a boj proti této "rasistické" a "diskriminační" většinové společnosti.


Tím si Nová levice získává jejich podporu, nové příznivce a voliče. Vše je doprovázeno jak rozpínavostí a antagonismy ze strany menšin, tak i přirozeným odporem a radikalismem ze strany bílých lidí, které imigranti a menšiny spolu s levičáky terorizují a vysávají.
Když se dva perou, třetí se směje


Kromě snahy neomarxistické Nové levice destruktivně změnit naši společnost a kulturu, je tu ještě jiný aspekt jejich podpory masové imigrace a multikulturalismu.

Je to tendence pomocí menšin, imigrace a multikulturalismu získávat moc a finanční zisky.


Jde o to vyvolat, či posílit v těchto skupinách pocit, že jsou utlačovanou menšinou, volat po jejich zrovnoprávnění (které nabízí právě neomarxisté). S tím souvisí i sílíci pocity nenávisti na obou stranách. Na tom všem se veze mnoho skupin i jednotlivců Nové levice, kteří z napětí a střetů těží.


Využijí jakoukoliv šanci k vyvolání rozporů a antipatií ve společnosti a k nabourání tradičních, morálních hodnot a klasického modelu rodiny.


Takové šance nabízí například :


Feminismus : Již neomarxisté z Frankfurtské školy hledali revoluční potenciál ve feminismu. Jeden z vůdců Nové levice v USA, David Dellinger : "S mocnou pomocí od feministek and gayů, a s podporou nových terapií and starých spirituálních hnutí, nový radikál bojuje za jednotu personální, politickou, spirituální a materiální. Hnutí je mnohem silnější."

Cílem je vyvolat v ženách zdání, že jsou utlačovánou menšinou a že muži jsou jejich nepřátelé. Nová levice pak nabídne feministkám rovnoprávnost, genderové kvóty a zvýhodňování. A čerpá z jejich podpory. Paradoxní na tom je, že ne ženy, ale naopak muži jsou v dospělé populaci menšinou.


Multi-kulti a masová imigrace : Cílem je přivést do země co nejvíce odlišných menšin a multikulturalismem podporovat jejich odlišnosti ==> rostoucí konflikty a napětí ve společnosti ==> Nová levice v roli ochránce cizinců a menšin ==> politické body pro multikulturní levičáky.


Antirasismus a antifašismus : Kdo má jiné názory je rasista a "fašoun". Prohlašovat, že společnost je plná rasistů a fašistů.

     Označovat je za nebezpečnou hrozbu, srovnávat je s nacisty a směrovat na ně pozornost občanů a tím i odvádět jejich pozornost od problémů, které přináší multi-kulti a hlavně od faktu, že multikulturní levičáctví je v mnoha ohledech pro Evropu větším nebezpečím, než ti "Hitlerové a nacisté", kteří figurují snad v každém argumentu levičáka.

     Organizovat a podporovat levičácká hnutí bojující proti rasismu a fašismu, lákat nové členy a tím i nové stoupence souvisejících ideologických proudů, subkultur a hnutí v rámci Nové levice.


Homosexualismus : Podporovat homosexualitu a hnutí gayů a lesbiček. Nabízet jim ochranu, rovnostářství a nová práva a tím získávat věrné stoupence a voliče stran a hnutí Nové levice.


Drogy : Podporovat a propagovat drogy, nabízet legalizace měkkých drog a lákat mladé lidi na svou stranu. Takovéto "feťácké" prostředí je zároveň ze své podstaty spojené s "levičáctvím". Stává se tak inkubátorem mladých multikulturních levičáků.
Multikulti = byznys


Problematika imigrantů, rasismu, menšin atd. na sebe váže ohromný byznys.


Zjednodušeně řečeno - mladý líný levičák, který nic neumí a do poctivé práce se mu nechce, začne vykřikovat "stop rasismu, práva menšinám" a ihned najde uplatnění například v organizaci pečující o "lidská práva", o migranty, o cikány, o multikulturní projekty apod. A tím získá tučný plat financovaný z kapes bílých občanů.


Multikulturní levičáctví tak prorůstá celým systémem a vynucuje si otevírání nově vymyšlených pracovních pozic a funkcí pro další a další levičáky a pseudohumanisty.Jedná se především o tyto oblasti :


Multikulturní, humanitární a lidskoprávní nevládní organizace - neziskovky získávají státní zakázky např. na vypracování různých analýz a studií ohledně menšin ( u nás se jednalo především o zakázky na analýzy "diskriminace" a vzdělávání cikánů ), na antirasistické výukové projekty a kampaně na školách atd.


Tyto levičácké organizace čerpají dotace ze státních kas i od sponzorů. Např. Člověk v tísni získal v roce 2007 od státu ( z kapes občanů ) celkem 113 milionů korun, další miliony z EU. Z těchto zdrojů plynou tučné mzdy šéfům a zaměstnancům. Dle výročních zpráv z minulých let jde na platy a pojištění ročně kolem 100 milionů.


Školství - zavádění "multikulturní výchovy" do vzdělávání je patrné hlavně na západě, kde Nová levice přeměňuje školství na svůj nástroj neomarxistického sociálního inženýrství. Mnoho levičáckých humanistů také získává zakázky na tvorbu multikulturních a antirasistických učebnic, které vymývají hlavy bílým dětem od prvních tříd s cílem vychovat odevzdaný národ tolerující vlastní destrukci.


V ČR byl zaznamenán největší rozmach této činnosti během spoluvlády Strany Zelených ( reprezentující Novou levici ) , kdy lidskoprávní organizace a jednotlivci získali mnoho podobných zakázek na šíření multikulturalismu, humanismu a antirasismu v oblasti vzdělávání.


Nadnárodní korporace - velké mezinárodní firmy často mají své multikulturní a anti-diskriminační poradce a zaměstnance, kteří zavádí multikulturu do interních komunikačních a školících materiálů i do marketingových produktů.

Nahlédnutí do zahraničních "jobs" serverů nám nastíní, kolik absurdních pracovních pozic je díky multikulturalismu vymýšleno a vytvářeno : například pozice "Multikulturního poradce" - "je primárně zodpovědný za podporování diverzity, multikulturalismu a sociálních práv" .. (Ball State Un., USA)


Sdělovací prostředky - velká masmédia jsou převážně vlastněna nadnárodními korporacemi podporujícími multikulturalismus. Proto zde dochází soustřeďování multikulturních levičáků. Novinář, který by se pokusil prezentovat zdravé anti-multikulturní názory, by byl velmi rychle odstraněn.


Kromě toho existuje a vzniká množství tiskovin, televizních či radiových kanálů a webových projektů, které se orientují na menšiny, cizince a multikulturalismus a snadno získávají dotace a granty ze státní kasy či z EU (tedy z peněz bílých občanů).


Státní sektor - mnoho "levičáků" a multikulturních humanistů získává dobře placené funkce poradců pro multikulturní problematiku, zmocněnců pro lidská práva, veřejných ochránců práv menšin, ministrů pro záležitosti menšin atd. atd. Také sem spadá množství úřednických pozic, které mají na starosti problematiku imigrantů a menšin.


Další služby - koordinátoři v kontaktu s menšinami, terénní pracovníci, programy na vzdělávání a integraci menšin, služby v oblasti péče o imigranty atd. Vše je placené převážně z peněz bílých daňových poplatníků, kteří si tak nedobrovolně financují své škůdce.


Advokacie - na multikulturalismu, rovnostářství a zvýhodňování menšin se významným způsobem přiživují také mnozí právníci vydělávající na soudních sporech ohledně diskriminace atd.To vše dohromady tvoří v každém státě EU až desítky tisíc dobře placených "koryt" obsazovaných příslušníky multikulturní Nové levice. Tato koryta jsou placena z financí zaplacených daňovými poplatníky.


Bílým Evropanům nepřináší nic pozitivního. Naopak. Podporují šíření multikulturalismu, odlišných přistěhovalců a antirasistického a psychologického nátlaku proti bílým lidem, který odbourává jejich obranyschopnost a přirozenou potřebu hájit své území.


Kdyby v Evropě nebyli barevní imigranti, cizí menšiny a veškeré problémy a konflikty s nimi, pak by všechna tato "koryta" ztratila svůj význam a mohla by být zrušena. To Nová levice nikdy nedopustí. Naopak bude tyto problémy dále živit a spolu s nimi se dále rozrůstat.


Nová levice se tváří, že usiluje o toleranci, lásku, mírové soužití atd. Ale ve skutečnosti mnozí levičáci soustavně přispívají k nenávisti a podporují konflikty, aby následně mohli vydělávat a získávat volební hlasy "řešením" a potlačováním těchto konfliktů, obviňováním většinové společnosti, ochraňováním "utiskovaných" menšin a nabízením nových podpor, výhod a práv imigrantům a minoritám. Vše na úkor domácího bílého obyvatelstva.


 

Závěrem


Jsou to multikulturní neomarxisté a "humanisté", kteří permanentně obviňují zdravé anti-multikulturní občany a nacionalisty z šíření zla a nenávisti. Realita je zcela opačná.


Je to právě Nová levice, které vyhovují konflikty, nenávist a sociální tenze ve společnosti, aby mohla následně těžit z ochranářství menšin a "lidských práv", rovnostářství a boje proti domnělému rasismu a fašismu.


Drtivá většina z občanů, kteří jsou označováni za rasisty, xenofoby, islamofoby a fašisty, jsou jen obyčejní zdraví a logicky uvažující lidé, vybavení přirozeným pudem sebezáchovy, kteří chtějí jen v klidu a bezpečí žít ve své zemi.


Naopak multikulturní levičáci "řeší" konflikty, které sami záměrně vyvolali a upozorňují na nebezpečí povětšinou imaginární s cílem odlákat pozornost občanů od nebezpečí imigrace a levičáctví ve stylu : "jsou tu náckové, rasisti, pokud je nezastavíme, vrátí se Hitler..".


Nacionalisté volají po národní jednotě a etnické harmonii, neboť stát bez odlišných menšin, imigrantů a etnik má mnohem méně podnětů k vnitřím rozporům. Nová levice podporuje odlišnosti a záplavu barevných ras a etnik, což nemůže znamenat nic jiného, než růst nejednotnosti, problémů a tenzí.


Problémy s imigrací a konflikty cizích menšin s bílými Evropany poskytují Nové levici značné možnosti obživy a zisků. Nabízí také prostor pro osobní realizaci a vymýšlení nových funkcí určených pro multikulturní levičáky a humanisty. S tím sílí i jejich moc a vliv.

Politickým stranám Nové levice slibuje imigrace přísun nových voličů. Zároveň pomocí masové imigrace Nová levice uskutečňuje své záměry destrukce a neo-marxistické přeměny evropské společnosti a kultury.