Neomarxistické školstvíMezi multikulturně-levičáckými, lidskoprávními intelektuály a neo-marxisty je poměrně velký počet vysokoškolsky vzdělaných osob s univerzitními diplomy a četnými tituly. To může ohromit pouze lidi, kteří nevědí kde a jakým způsobem levičáci tyto diplomy a tituly získávají.

Za posledních 15 let se neo-marxistům podařilo infiltrovat humanitní fakulty na některých českých univerzitách a vytvořit z nich inkubátory multikulturního levičáctví. Na západě tento proces proběhl již před desítkami let.

Neo-marxistům se i v ČR podařilo postupně zakládat nové katedry, nové univerzitní ústavy a zejména desítky nových předmětů, kurzů a studijních programů, které se věnují výuce a propagaci jejich ideologie. To vše také díky finanční a politické podpoře neomarxistů ze západu.
Karlova Univerzita v Praze

Fakulta humanitních studií vznikla roku 2000 z iniciativy humanistických levičáků a je kontrolována neomarxisty, kteří působí zejména na Katedře genderových studií, Katedře obecné antropologie, K. sociální a kulturní ekologie, K. občanské společnosti a dalších katedrách této fakulty.


1. Katedra genderových studií

- ukázka předmětů ( kurzů ) vyučovaných na této katedře :

Kritická mužská studia
Předmět vyučuje "feministické myšlení", útočí na muže a na přirozené role. Přednášky vede homosexuální a genderová aktivistka Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D., pravidelná účastnice pochodů Prague Pride.

Metody prosazování genderové rovnosti
Kurz se snaží ze studentů vychovat neomarxistické genderové rovnostáře, kteří mají bourat tradiční rodinu a role, zavádět kvóty a genderové sociální inženýrství.

AIDS a kulturní politika
V tomto kurzu obhajují homosexuály nakažené nemocí AIDS, propagují "AIDS aktivismus" a učí studenty, jak "dekonstruovat" odpor společnosti k této nemoci, jejímiž přenašeči jsou hlavně gayové a černoši. Nakažení virem HIV mají být obdivovanou a respektovanou menšinou. Kritiku životního stylu gayů a černochů označují za rasismus a homofobii. Předmět vyučuje homosexuální aktivistka a gender-feministka Mgr. Kateřina Kolářová.

GLBT filmová studia v transnacionální perspektivě (GLBT = gay-lesbian-bi-trans)
Tento předmět se věnuje studiu filmové tvorby propagující sexuální úchylky. Mezi přednášejícími jsou také genderoví a homosexuální aktivisté ze západu. Pro absolvování kurzu a získání kreditů musí studenti shlédnout vybraný film s homosexuální tématikou a napsat o tom esej. Kurz probíhá ve spolupráci s homosexuálním filmovým festivalem "Mezipatra".

Jinakost – postižení – kritika: Společenské konstrukce tělesné jinakosti
Tento předmět učí levičácké studenty budovat neomarxistický "kult nemoci" - oslavovat vše odlišné, slabé a nemocné. Vyučující tohoto předmětu se podíleli také na umělecké výstavě s názvem "Postiženi normalitou", která sdělovala, že normální, zdraví lidé z většinové společnosti jsou podle levičáků nemocní tím, že jsou normální. Naopak každý, kdo je postižený a odlišný, je pro ně ideálem.

Feministické teorie
Základní kurz, který vyučuje o marxistickém feminismu a genderu. "Důležitým aspektem kurzu je schopnost aplikace feministických teorií a analýz na českou kulturu."


2. Katedra obecné antropologie


Neplést s antropologií, která je skutečnou vědní disciplínou, vyučuje se v lékařství a biologii a zabývá se studiem vývoje lidského těla. Naopak tato levičácká kulturní, či sociální antropologie nemá se skutečnou vědou nic společného a jedná se o bezcenné pseudo-filozofické tlachání o sociálních a menšinových tématech.

Vyučují zde například: Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. - lesbická aktivistka a socioložka, aktivní v několika levičáckých hnutích, Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. - muslimský multikulturní levičák, nebo islamofilka a antirasistka Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. Tajemnicí katedry je Zuzana Schreiberová - přítelkyně židovského marxistického radikála Karla Goldmanna.

Etnografie
Tento předmět je povinný už pro studenty prvního ročníku. Cílem předmětu je "empatické porozumění a interpretace života jiných". Jedná se o multi-kulturní "nalejvárnu", ve kterém nové studenty, kteří ještě nejsou dostatečně uvědomělí, naočkují multikulturní ideologií, islamofilií, pseudo-humanismem a anti-nacionalismem. Přednáší se zde také učení neo-marxistických sociálních antropologů ( například Franz Boas ). Kurz vyučuje Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.

Antropologie marginálních skupin
V tomto kurzu propagují různé menšiny a levičácká hnutí ( Occupy a další ).

Antropologie migrace a transnacionalismu
V tomto kurzu jde o studium a propagaci imigrantů a menšin, kritiku vlastenectví. Důraz je kladen na "aplikovatelnost výzkumů" ve státní sféře, ve neziskovkách a mezinárodních institucích. Studenti jsou tedy školeni na funkce v různých multikulturních a proti-národních "výzkumných" projektech, komisích, neziskovkách a výborech. Kurz vyučuje islamofilní levičácká aktivistka Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.


3. Věda o Romech

- Značné množství vyučovaných předmětů je věnováno cikánům. A cikánofilové, vystudovaní za peníze daňových poplatníků, jsou jistě velkým přínosem pro naší společnost a ekonomiku. Romistiku vystudovala například bojovnice za menšiny a novinářka Alexandra Uhlová a mnoho dalších multikulturně levičáckých intelektuálů.

Přehled "cikánských" předmětů vyučovaných na Filozofické fakultě, Pedagogické fak. a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy :

Romistika
Věda o romech. Tento předmět se vyučuje v několika úrovních na různých fakultách. Vše v linii antirasistické a protičeské levičácké propagandy.

Romské umění - předmět vyučuje romské "umění". O jejich umění parazitovat a krást ale v přednáškách neuslyšíte.

Maďarská romština - tento předmět nabízí studium maďarské cikánštiny. Velmi užitečný předmět financovaný daňovými poplatníky ze státního rozpočtu.

Romština - všeobecná výuka primitivního cikánského jazyka. Kurzů romštiny se na univerzitě vyučuje mnoho, v různých úrovních ( základy, pokročilé) a na různých humanitních fakultách.

Hudba Romů - přednášky jsou o cikánské hudbě a tanci.

Etnokulturní vývoj Romů - předmět probírá cikánskou "kulturu", ale jsou zde i přednášky věnované údajnému "romskému holocaustu". Přednášky jsou zaměřeny na "oslabování etnických předsudků", tedy propagace cikánů v multikulturně levičáckém stylu ( zlí Češi vs. utiskovaní cikáni ). Vyučuje PhDr. Arne Mann, CSc.

Světová romská literatura - Opravdu světová. Výuku předmětu zajišťuje děkanát Filozofické fakulty.

Další kurzy: Etnologie slovenských Romů, Dialektologie romštiny, Antrolpologické přístupy k romským kulturám, Severocentrální romština atd.


4. Katedra studií občanské společnosti

- Na této katedře vyučuje mnoho lidskoprávních levičáků a havlistů. Ukázka vyučovaných předmětů :

Vybrané aspekty ochrany lidských práv v ČR
Zde studentům vyplachují mozek přednáškami o tom, jak jsou u nás menšiny diskriminované, jak je třeba imigranty a menšiny chránit a bojovat proti rasistické bílé společnosti. Předmět vyučují multikulturní levičáci a ochránci menšin z organizace Český helsinský výbor : profesoři Mgr. František Valeš a Mgr. Selma Muhič Dizdarevič. K absolvování kurzu a získání kreditů stačí pouze napsat esej.

Divadlo utlačovaných
Studenti jsou rozděleni do skupin a každá skupina si připraví krátké psycho-levičácké divadelní představení. To je celá náplň kurzu vyučovaného na Fakultě humanitních studií na Karlově Univerzitě. Předmět vyučuje Mgr. Dana Moree, Dr.

Radikální aktéři občanské společnosti
Kurz se zabývá extremismem. Přednášky jsou o tom, jak je česká společnost plná rasistických extremistů a utiskuje menšiny, které chrání hodní ultralevicoví aktivisté. Podmínky k absolvování předmětu a získání kreditů: stačí pouze účast na přednáškách a komentáře k probíraným tématům.

Praxe v občanském sektoru
Předmět připravuje studenty na praxi v levičáckých neziskovkách, kde budou obhajovat imigranty a menšiny.


5. multi-kulturní a neo-marxistická ideologie

- Na propagaci a výuku této ideologie je vyhrazeno několik vyučovaných kurzů, zejména na Filozofické fakultě, Fakultě sociálních věd a další. Například :

Multikulturní výchova
Několik kurzů s tímto názvem vyučuje Pedagogická a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Všude jde hlavně o propagaci a oslavování multi-kulturalismu a xenofilie a výchovu studentů k "boji proti rasismu a xenofobii".

Multikulturní výchova prostřednictvím sportu ( Fakulta tělesné výchovy a sportu)
Předmět se snaží vychovat studenty, aby prostřednictvím sportu propagovali multikulturní levičáctví, účelově brali do sportovních týmů negroidy a jiné imigranty za účelem multi-kulti propagandy apod.

Filosofie praxe ( Filozofická fakulta)
V tomto předmětu je přednášeno učení Marxe a neo-marxistických ideologů ( Gramsci, Adorno, Foucault, Frankfurtská škola )

Kritická teorie společnosti ( Filozofická fakulta, Fakulta sociálních věd )
V tomto předmětu je přednášena a propagována ideologie freudo-marxistů z Frankfurtské školy. Předmět vyučuje neo-marxista a sběratel titulů PhDr. Mgr. Marek Hrubec, Dr., Ph.D., který také působí v řadě neomarxist. iniciativ ( Nová antikapitalistická levice, ProAlt, Socialist. solidarita ... ) a spolupracuje s mnoha ultralevičáckými aktivisty.

Eriksen - Antropologie multikulturních společností ( Fakulta humanitních studií )
Tento předmět se orientuje na četbu spisů norského neo-marxistického "sociálního antropologa" Hylanda Eriksena, který prohlásil, že se zabývá tím, jak dekonstruovat (rozložit) národ tak, aby bílí lidé přestali být většinou a stali se menšinou.

Současná sociální antropologie ( Fakulta sociálních věd)
Přednáší se zde ideologie Marxe, neomarxistů a kulturních relativistů ( Franz Boas )
Masarykova Univerzita v Brně

1. Věda o cikánech

- Vyučuje se zde mnoho kurzů s cikánskou tématikou. Například :

Dějiny a kultura Romů a odborná praxe ( Filozofická fakulta )
Předmět zahrnuje přednášky o cikánské pseudo-kultuře a praktickou část, která probíhá v brněnském Muzeu romské kultury. K absolvování kurzu stačí jen docházka a student získá celé 4 kredity. Kurs probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0232 Multikulturní výchova, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Mezi povinnou literaturou převažují protičeské propagandistické texty o údajném holokaustu romů, pronásledování, diskriminaci a rasismu.

Romský jazyk ( Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta )
"Na základě nabytých znalostí bude student schopen si osvojit základy romského jazyka a aplikovat je v praxi".

Romská religiozita ( Ústav religionistiky - Filozofická fakulta )
Předmět je hodnocen 4 kredity a spadá do studijního programu Religionistika.

Základy romologie ( Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta )
Základní kurz "vědy o romech". Předmět vyučují cikánofilní, multikulturní aktivistky Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. a Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.

Tvůrčí dílny - muzeum romské kultury ( Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta )
"Příprava studentů pro samostatné vedení tvůrčích dílen" ve spolupráci s Muzeem romské kultury Brno. Předmět vznikl v rámci projektu: Speciální výtvarná výchova (CZ.1.07/2.2.00/15.0210) Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Sociálně-pedagogická práce s romskou komunitou ( Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta )
Předmět připravuje studenty k praxi v pro-cikánské sociální oblasti a integraci cikánů.

Romové ( Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií )


2. Multi-kulturalismus

- Celá řada předmětů se zabývá propagandou multikulturně levičácké ideologie:

Základy multikulturní výchovy
Vybrané problémy multikulturní výchovy
Základy sociální pedagogiky se zaměřením na multikulturní výchovu
Praxe a výzkum v multikulturní výchově
Teoretická východiska multikulturní výchovy
Multikulturní pedagogika


Vyučujícími těchto předmětů jsou xenofilní multikulturní humanistky Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D., Mgr. Martina Kurowski a další z Katedry sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta.


3. Propagace marxismu a neo-marxismu

- Na propagaci a výuku této ideologie je vyhrazeno několik vyučovaných kurzů, zejména na Filozofické fakultě, Fakultě sociálních studií a Pedagog. fakultě. Například :

Kulturní antropologie ( Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií )
Mezi tématy přednášek je také filozofie neomarxistických kulturních antropologů ( Franz Boas, Lévi Strauss a další )

Rasa, etnicita a sebeurčení v sociologické teorii a praxi ( Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií )
Multikulturně a anti-rasisticky zaměřený kurz, jehož cílem je relativizovat a podkopávat etnicitu, rasu a nacionalismus. Mezi cíle kurzu patří také "výchova k tolerancii a proti rasizmu". Předmět je za 6 kreditů ( nejvyšší možné hodnocení ).

Sociálně patologické jevy ( Pedagogická fakulta )
Předmět se zabývá škodlivými jevy ve společnosti. Výuka je opět ve stylu neomarxistické multikulturní propagandy, takže přenášky jsou o "škodlivosti" xenofobie, intolerance, rasismu ... Cílem kurzu je také výchova k toleranci, prevence xenofobie a multikulturní výchova. Naopak jevy jako islamofilie, multi-kulti, neomarxismus, homosexualismus, nenávist k národu jsou podle přednášejících "profesorů" společensky prospěšné a žádoucí.

Pravicový extremismus ( Katedra politologie - Fakulta sociálních studií )
Předmět učí o "nebezpečí" nacionalismu, xenofobie, anti-islamizmu atd. Garantem je "odborník" na extremizmus doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Základy sociologie
Předmět vychází hlavně z literatury českého marxistického sociologa Jana Kellera.

Sociologická teorie
I v tomto předmětu se částečně vyučuje a propaguje marxistická ideologie a neo-marxismus, například filozofie homosexuálního neomarxisty Michela Foucaulta, který působil v západních homosexuálních komunitách a byl nakažen virem HIV. Foucault je jedním z idolů multikulturních levičáků. Přednáší Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Mgr. Hana Syslová a další.

Foucault, analýza diskurzu a teorie náboženství ( Ústav religionistiky - Filozofická fakulta )
Předmět se zabývá studiem homosexuálního neomarxistického ideologa a filozofa Foucaulta.

Teorie umění a psychoanalýza ( Filozofická fakulta )
Předmět propaguje neo-marxistickou psychoanalýzu a vychází z literatury Freuda a neomarxistů z Frankfurtské školy.


Další :

Jak číst komiks
Předmět s tímto názvem byl nedávno vyučován na Filoz. fakultě a hodnocen 5 kredity. Studenti si na přednáškách četli komiksy a diskutovali o nich. Pro absolvování předmětu stačilo napsat referát o vybraném komiksu.

Podobné předměty s názvem "Antropologie komiksu ( Komiks jako předmět vědeckého zkoumání )" a "Antropologie hry" byly vyučovány v Praze na Karlově Univerzitě ( Fakulta sociálních věd ). Přednášel je neomarxistický politik Michal Uhl, samozřejmě za to byl dobře placen.
Závěr

České vysoké školství se potýká s úpadkem úrovně vzdělávání a permanentím nedostatkem financí. Řešením je radikálně zasáhnout proti zhoubnému vlivu neomarxistických levičáků a multikulturních humanistů, kteří zamořují univerzity, parazitují a vysávají zdroje ze státního rozpočtu na své aktivity a financování jejich bezcenných a nepotřebných kurzů, studijních programů a univerzitních ústavů, jejichž účelem je pouze propagace a šíření jejich zvrácené ideologie.

Na pracovních portálech asi neexistuje pracovní nabídka, ve které by seriózní firma hledala vystudované Romisty, znalce Romštiny, Kulturní antropology, Multikulturní "vědce", Sociální filozofy apod. Většina takto vystudovaných neomarxistů a levičáckých intelektuálů se nemůže uplatnit jinak, než že zůstanou na své fakultě a s pomocí přátel vymyslí a prosadí nový kurz s levičáckou tématikou, který pak sami vyučují. Postupně pak s dalšími podobnými založí novou katedru, nebo univerzitní ústav, ve kterém vznikne mnoho dalších parazitických funkcí pro jejich přátele. Podobným způsobem vyvíjí tlak také na stát, aby institucionalizoval jejich ideologii a zakládal různé lidskoprávní, multikulturní, genderové, antirasistické, pro-cikánské komise, výbory, odbory a ministerstva, která pak mohou obsadit a parazitovat na státním rozpočtu.

Nedávno multikulturně levičácká scéna demonstrovala za vytvoření Ministerstva pro lidská práva a menšiny. Ospravedlňovali to různými pseudohumanistickými výkřiky, ale skutečný záměr je prostý. Jde o peníze a o funkce. Se vznikem takového ministerstva okamžitě vznikne velké množství funkcí přímo na ministerstvu a ve spřízněných organizacích. Vše obsadí antirasisté a multikulturní levičáci. Ministerstvo bude vypisovat propagandistické, multikulturní, procikánské a genderové projekty, financované z rozpočtu, jejichž řešením budou pověřeny spřátelené lidskoprávně-levičácké neziskovky a jednotlivci, kteří tak získají zdroj příjmů. Vše se nápadně podobá korupční mafii založené na dohazování zakázek přátelům.

Multikulturní levičáci se často vysmívají nacionalistům, že nacionální hnutí tvoří lidé "z učňáku", což je nepodložený a nepravdivý výmysl. Pravdou ale je, že jediný šikovný řemeslník z učňáku má mnohem větší cenu, než všichni anti-rasističtí a multikulturně-levičácký intelektuálové s mnoha univerzitními tituly, kteří jsou pro společnost a ekonomiku naprosto bezcenní a škodliví.

Zpět na článkyfree counter