Nejčastější anti-rasistické lži a mýty

1. Čechy Čechům nepatří, nejsou tu původní. Čechy patří všem. Praotec Čechy byl také imigrant.

Pravda : První naši předkové přišli na území naší vlasti již v 6. století, tedy před 1500 lety. Přišli na neobydlené území, do "země nikoho". Bylo to v dobách stěhování národů, krátce po rozpadu římského impéria. Původní germánské obyvatelstvo ( kmeny Langobardů a Durynků ) odešlo ještě před příchodem Slovanů. Neexistoval zde nějaký stát, kterému by toto území patřilo. Země byla volná k osídlení.

Češi tu tvoří, pracují a budují svou zemi přes tisíc let. České země tedy patří Čechům, nikomu jinému.

Anti-rasistů tvrdících opak je dobré se zeptat: Rodina vlastní několik generací chalupu se zahradou. O prázdninách si tam pozve na týden návštěvu. Má tato návštěva právo tvrdit, že chalupa jim také patří, protože zde již několik dní žijí ?
2. Rasy neexistují. Mezi lidmi z jedné rasy jsou větší rozdíly, než mezi různými rasami. Mezi Čechem a Belgičanem jsou často větší rozdíly, než mezi Čechem a Keňanem. Barva kůže, šířka nosu atd. jsou jen nepodstatné povrchové rozdíly.

Autorem tohoto mýtu je freudo-marxista Stephen Gould, američan židovského původu. Počátkem 80-tých let vydal studii, ve které tvrdil, že rasy neexistují a že rozdíly jsou zanedbatelné.

Gould založil svou "studii" na tom, že napadl vědce a odsoudil vědecké studie, které potvrzovaly existenci ras, rozdíly v IQ mezi rasami, antropologické rozdíly atd. Gould prohlásil, že vědci, kteří tyto studie vypracovali, jsou skrytí rasisté a výsledky jejich prací jsou ovlivněny rasismem, fašismem a jsou neplatné.

Tento přístup vychází z neo-marxistické "kritické teorie" a z psychoanalýzy. Spočívá ve fanatickém odmítání opačných názorů a obviňování oponentů z rasismu, fašismu atd, což je záminka k zneplatnění jejich závěrů. Je typický i pro dnešní multikulturní levičáky, pseudo-intelektuály a neomarxisty.

Gould si dále zvolil sérii parametrů, vstupních dat a kritérií, pomocí kterých se snažil dokázat, že mezi rasami jsou menší rozdíly, než mezi příslušníky jedné rasy. Z toho vyvodil, že rasy jsou jen konstrukt a neexistují. Ovšem parametry a kritéria byla vybrána tak, aby mu vyšel takový výsledek, jaký si přál. Například genetická kritéria záměrně vynechal. Šlo tedy o podvod.

Mnoho seriózních vědců odsoudilo tvzení Goulda a prokázali, že jeho studie stojí na demagogii, na překrucování faktů, fabulacích i vyložených lžích. Nicméně multi-kulturně levičácká hnutí a neo-marxističtí intelektuálové Gouldovy anti-rasistické lži rychle a ochotně přijali a do dnešních dnů je fanaticky obhajují.
3. Rozdíly se přitahují. Mezirasové vztahy tedy fungují a obohacují.

Pravda je přesně opačná. Dva naprosto rozdílní lidé s rozdílnými zájmy a názory spolu zcela logicky nemohou vydržet, protože se na ničem neshodnou a jsou stále v konfliktu. Nemají žádný průsečík na kterém by mohli budovat vztah.

Podle odborníků si člověk při navazování vztahu hledá partnera, který je v mnoha parametrech stejný, ne rozdílný. Hledá partnera s podobnými názory, zájmy, s podobnou povahou, na shodné úrovni atraktivity, pocházejícího ze stejné kulturní a etnické skupiny. Příroda nás motivuje k nalezení dlouhodobého vztahu. Každý rozdíl může být zdrojem neshod a konfliktů, což může ohrozit vztah. Proto se zdraví lidé při hledání partnera rozdílům přirozeně vyhýbají, aby minimalizovali riziko konfliktů.

Neplatí to u nemocných a narušených jedinců, kteří z nějakých důvodů vyhledávají rozdíly, navazují mezirasové vztahy apod. Příkladem jsou některé modelky, které chodí s výrazně odlišnými černochy. Jejich psychická labilita, morální degenerace, snaha na sebe jakkoliv upozornit, šokovat, být nonkonformní ... to jsou pohnutky, které potlačí zdravou přirozenost a upřednostní deviaci.
4. Všichni se rodí stejní a rovnocenní. Na charakter člověka má vliv pouze výchova, vzdělání a sociální prostředí.

Tento argument zplodil neomarxista a kulturní antropolog židovského původu Franz Boas, který šířil myšlenku kulturního relativismu a snažil se vytvářet ideologická stanoviska, která lze použít k podkopávání tradičních hodnot bílé společnosti. Boas poslal v roce 1925 svou studentku Margaret Meadovou na ostrovy do Polynésie, aby studovala domorodce a přivezla důkazy podporující jeho teorie.

Meadová porovnávala jednotlivé kmeny. Kmen Arapešů popsala Meadová jako neposkvrněnou, tolerantní a pohodovou společnost. Toho všeho prý domorodci dosáhli genderovým rovnostářstvím, výchovou dětí bez autoritativního vedení, praktikováním nevázané sexuality, absencí konzervativních pravidel, tolerancí k homosexualitě atd.

Naopak sousední kmen Mundrugumor popsala Meadová jako nevyrovnanou, agresivní a násilnou skupinu, což prý způsobila výchova dětí pomocí striktních pravidel, mužské ( patriarchální ) autority a bojovnosti. Na ostrově Samoa se Meadová, díky své lesbické orientaci, věnovala "studiu" sexuálního chování dívek. Obdivovala sexuální nevázanost a absenci morálních pravidel u mladých domorodců a současně kritizovala konzervativní bělošskou společnost jako represivní a vyzvala k zavržení tradic a morálky. Tímto Boas a Meadová podložili svou teorii, že vše závisí jen na výchově a sociálním prostředí, nic vrozeného není.

Byl to podvrh. Australský profesor Derek Freeman přijel do Polynésie v roce 1940. Žil zde 6 let, studoval místní kulturu a mluvil domorodými jazyky. Naopak Meadová zde pobývala mnohem kratší dobu, žila v domě amerického lékaře a domorodce pouze sporadicky navštěvovala.

Freeman zjistil, že společnost místních domorodců, kterou Meadová popisovala jako volnomyšlenkářskou, nevázanou morálními pravidly a konzervatismem, ve skutečnosti dodržuje velmi mnoho tradic a konzervativních zásad pod dohledem patriarchální autority. Nevázaná sexualita, kterou popisovala Meadová, se na ostrově vůbec nevyskytovala a byla produktem imaginace částečně samotné Meadové a částečně místních dívek. Místní pohodová a vyrovnaná společnost tedy byla výsledkem konzervativní, autoritativní a tradiční výchovy včetně výchovy chlapců k boji.

Od té doby mnoho dalších vědců prokázalo, že výzkum Meadové a Boase byl nepravdivý, neobjektivní a uskutečněný s předem daným záměrem podpořit neomarxistické teorie. Dokonce i studenti z Polynésie, kteří v 80-tých letech přijeli do USA, označili spisy Meadové za lživé. Moderní genetika prokázala roli genů, které mají mají mnohem zásadnější roli na utváření lidské osobnosti, než výchova a prostředí. Pro neomarxisty, antirasisty a pseudohumanisty ovšem není problém jejich bludy dál obhajovat.
5. Romové jsou diskriminovaní na trhu práce a chybí sociální bydlení. Romové za nic nemohou.

Podle logiky současného typu ekonomiky by cikáni měli být nejvyhledávanější skupinou v celé ČR. Hledání levné pracovní síly je klíčové pro výrobní podniky po celém světě. Firmy se stěhují do Indie, Bangladéše a podobných regionů jen proto, že je zde levná pracovní síla. Vzdělání nepotřebují.

Cikáni, jako potencionálně nejlevnější pracovní síla v ČR, by měli být logicky velmi žádaní. V cikánských lokalitách by měly vznikat průmyslové zóny s výrobními podniky, které hledají nejlevnější a nevzdělanou prac. sílu. Proč se tak neděje ? Podnikatelům jde o zisk a určitě za tím není nějaký rasismus. Chyba musí být jednoznačně na straně cikánů. Je to jejich nespolehlivost, lenost, nízká inteligence a sklony ke krádežím. To je důvod, proč firmy často nechtějí cikány.

A především, většina cikánů práci ani nehledá a trvale žije ze sociálních dávek, které jim plynou z velkého počtu dětí. Cikánské rodiny s 10 a více dětmi jsou běžné, často jedno z dětí bývá handicapované a taková rodina pak získává, vedle příspěvků na bydlení, několik desítek tisíc měsíčně. To je ověřitelný fakt.

Sociální bydlení je v případě cikánů jen vyhazování peněz. Schopnosti cikánů během pár měsíců zdevastovat nově postavenou stavbu překonávají i dřevokazný hmyz a jiné škůdce. Nové byty, přidělené cikánským rodinám, budou za pár měsíců vyrabované a zničené. Z panelových domů se stanou "průhledné paneláky" známé z Chánova a dalších lokalit. Zkušenosti s tím mají desítky měst a obcí, kde podobné projekty takto dopadly.

6. Romové spotřebují jen zanedbatelných pár procent z celkového počtu sociálních dávek. Stovky miliard jde jen na důchody. Romům jde jen pár miliard. Neochuzují nás.

Antirasisté mají tu drzost srovnávat české důchodce, kteří celý život pracovali, s cikány, kteří celý život jen vysávají veřejné finance a nikdy nepracovali. Důchodci si na své důchody vydělali a mají na ně právo. Platili celý život daně a nyní se jim část vrací. Nepřizpůsobiví cikáni jsou čistými příjemci. Nic nedávají, jen berou.

Dalším opomíjeným faktem je, že cikáni ochuzují českou společnost o miliardové částky tím, že snižují ceny nemovitostí. V cikánských lokalitách je hodnota bytů a nemovitostí výrazně snížena přítomností cikánů. Tyto byty nikdo ze slušných Čechů nechce, takže argument o výhodnosti nižší ceny pro kupce je irrelevantní. Češi, kteří tyto nemovitosti vlastní, mají hodnotu svého majetku díky cikánům sníženou o desítky procent.

Příklad : Česká rodina vlastní byt v panelovém domě. Byt stojí 1 milion a tvoří hlavní položku v majetku rodiny. Do paneláku se však nastěhuje početná cikánská rodina. Náhle všude pobíhají malí hluční cikáni, objeví se nepořádek, krádeže a obtěžování. Cena bytů se v domě ihned propadne o desítky procent. Česká rodina tak během pár dnů přijde až o stovky tisíc ze svého majetku, protože cena jejich bytu díky cikánům rapidně poklesne a byt se stane jen těžko prodejným.

7. Romové nejsou problém. Korupčníci a politici nás okrádají o stovky miliard. Ti jsou hlavním problémem.

Je pravda, že zkorumpovaní politici nám výrazně škodí. Ale je zde zásadní rozdíl. Zkorumpovaný politik se vyskytuje někde daleko od nás, vidíme ho jen v médiích a osobně se s ním nesetkáme. Lidé, co nesledují média a nezajímají se o politiku, ani nemusí vědět, že takový politik vůbec existuje.

Naopak cikáni žijí v bezprostředním okolí stovek tisíc Čechů. Cikáni fyzicky obtěžují, napadají, okrádají a terorizují české občany přímo v místě jejich bydliště, každý den. Ohrožují nás bezprostředně a snižují kvalitu života značné části naší populace. Zkorumpovaný politik nikoho na ulici nenapadá a neobtěžuje, nezaútočí mačetou na hosty restaurace, neznásilní dívku, nepřepadne důchodce, ani neubodá nožem taxikářku. Cikáni ano.


Zpět na článkycounter