Jak porazit rakovinu národa (2. část)


V boji proti rakovině národa se lze inspirovat metodami a postupy aplikovanými při léčbě klasické rakoviny. Je nutné studovat její patogenezi a porozumět tomu, jak se šíří, abychom ji mohli zastavit a porazit.

Stejně jako vědci studují vznik a vývoj nádorového bujení, aby nalezli účinné způsoby léčby, vyplatí se studovat i neomarxismus. Historie západního "progresivního" multi-kulturního levičáctví ( Nové levice ) nám poskytuje informace o povaze a vývoji této choroby.

Neomarxismus vzešel z akademického prostředí, zrodil se na humanitních fakultách západních univerzit, zejména v USA, kam před válkou uteklo mnoho židovských marxistických intelektuálů z Evropy. Na myšlenkách neomarxismu vyrostla v 60-tých letech Nová levice. Opět to bylo na západních univerzitách, kde se tehdy ultralevičáctvím nakazili studenti filozofie, politologie, psychologie, moderního umění a sociálních věd. Ti posléze zakládali aktivistická hnutí, iniciativy a neziskové organizace.

Kromě univerzit se líhní neomarxistického levičáctví staly také různé alternativní umělecké spolky, homosexuálně-umělecké komunity a anarchistické subkultury.

Následovalo pronikání do médií, do neziskového sektoru, do vlivných organizací a institucí a do vrcholné politiky - jak do stávajících stran, tak do těch nově zakládaných, progresivně levičáckých partají (různé Strany zelených apod. )

Lokalizovat primární nádorové ložisko

Neomarxismus má i dnes svou základnu na některých univerzitách, které postupně zamořil novými pavědami typu Genderová studia, Multikulturní studia, Etnomuzikologie, Kulturní antropologie apod. Působí tam síť neomarxistických filozofů a intelektuálů, kteří systematicky indoktrinují studenty svou ideologií a zvrácenými hodnotami.

I v ČR už lze identifikovat řadu studijních oborů na humanitních fakultách v Praze a Brně, které jsou známými líhněmi neomarxistických levičáků, z nichž mnozí pak zamíří do politiky, nebo do vedení dotacemi živených neziskovek a občanských iniciativ.

Samozřejmě to neznamená, že by na univerzitách vyráběli neomarxisty z normálních, zdravých studentů. Tito studenti už nějaké předpoklady a náchylnost k neomarxistickým hodnotám mají. Buď pochází z levičáckých / disidentských rodin, kde byli naočkováni, nebo jsou sami příslušníci menšin ( židé, homosexuálové, míšenci ...).

Další velkou skupinou jsou jedinci trpící různými deviacemi, deformacemi, nebo psychickými chorobami, což z nich od malička dělá outsidery a frustráty. Cítí se být menšinoví, mají potřebu se vymezit a mstít se většinové společnosti. Ideální prostředek k tomu naleznou právě v neomarxismu.

Významné nádorové ložisko představuje i alternativní / progresivní / anarchistická / anti-konzervativní umělecká scéna. Většinou se jedná o divná individua, jejichž pseudo-umění vychází z jejich narušené psychiky. Jejich okruh fanoušků je omezen opět jen na anarchistickou / alternativně levičáckou subkulturu.

Lokalizovat vzdálené metastázy

Z primárních nádorových ložisek proniká neomarxistická rakovina dál do organismu a usazuje se na místech, odkud může efektivně škodit, získávat vliv a zdroje k prosazování své ideologie. Drží se většinou tam, kde má možnost vysávat finance z veřejných rozpočtů a odkud lze účinně ovlivňovat veřejnost.

- politika, vládní úřady, výbory a komise, do jejichž agendy spadá ochrana menšin, imigrace, gender, anti-diskriminace, inkluze apod.
- Média, kulturní projekty a filmový průmysl
- vlivné instituce
- humanitární organizace
- neziskovky

Jak vyléčit rakovinu národa

Limitující faktory :

- členství v EU : neomarxisté a demokratické elity z EU budou útočit na každou členskou zemi, kde se národní síly pokusí zbavit neomarxisty moci a přísunu financí.
- nátlak internacionálních levičáckých elit - nejen těch z EU, ale i z USA, OSN ...
- nadvláda mezinárodního práva, ve kterém neomarxisté zakotvili ochranu imigrantů a menšin a potlačování imunity národa

V tomto režimu lze realizovat pouze dílčí kroky ke zpomalení rakoviny národa, nikoliv k úplnému vyléčení.

Účinné léčbě rakoviny a záchraně národního organismu bude činit překážky také umírněnost části veřejnosti, která zastává své demokratické hodnoty a obává se radikalizmu a silových řešení. Tato změkčilost a tolerance může být příčinou, proč rakovina zvítězí, protože tolerance a umírněnost je to, co rakovina potřebuje.

Pro zahájení plnohodnotné a efektivní léčby je nezbytné :

- Vystoupit z EU a nastolit suverenitu
- Zvolit silnou nacionálně orientovanou vládu. Čím silnější pozice bude mít, tím efektivnější a rychlejší bude léčba
- Opevnit se proti různým sankcím, izolaci a útokům ze strany západních neomarxistů a demokratických elit
- Vypovědět všechny lidskoprávní mezinárodní dohody, úmluvy, charty a konvence, které zavedly povinnost ochrany azylantů, imigrantů, menšin, potírání rasismu a xenofobie apod.

Metoda Xenogenizace

Jak již víme, příčinou neschopnosti imunity bojovat s rakovinou bývá to, že nádorové buňky nejsou pro imunitu dostatečně cizí. Bakterie, nebo viry jsou rozpoznány jako cizí už při prvním kontaktu, ale rakovinná buňka ?

V léčbě rakoviny se proto hledá způsob, jak imunitnímu systému odcizit (xenogenizovat) nádorové buňky, aby je přestal považovat za své blízké a začal je likvidovat. V praxi se pacientovi podává lék obsahující látku, která se naváže na rakovinné buňky, tím je odhalí a učiní z nich cíl pro bílé krvinky. Tento přístup lze využít při léčbě rakoviny národa.

Rakovinu národa je třeba odmaskovat a společnost proti ní zradikalizovat. Je nutné veřejně poukazovat na nebezpečí, které neomarxismus představuje pro evropské národy. Je třeba odhalovat jejich strategie, triky a metody, rozkrývat jejich zhoubné aktivity a vzájemné vazby.

Kdo pomáhá imigrační invazi, musí být z národa vyčleněn a musí pocítit odpor a opovržení veřejnosti. K tomu mohou dobře posloužit veřejné seznamy xenofilů s detailními informacemi o jejich bydlišti a kontaktech.

Je nutné národu sdělit, že humanisté soucitní s uprchlíky, humanitární organizace, nebo Lékaři bez hranic a dobrovolníci, kteří tahají imigranty z vody a zachraňují je, to nejsou žádní hrdinové. Je to zlo v masce dobročinnosti a pravdolásky. Jejich soucitnou péčí prošli imigranti, kteří posléze pomáhali spáchat teroristické útoky v Paříži, nebo znásilňovali v německých městech.

1. Zmobilizování imunitního systému

Naději v léčbě rakoviny nabízí také rozvoj v oblasti imunoterapie, kdy je imunitní systém organismu stimulován a posílen k boji proti nemoci. U národa tvoří jeho imunitní systém nacionální a národně-konzervativní hnutí, která chrání vnitřní homogenitu, integritu a harmonii a bojují proti odlišnostem nabourávajícím tuto jednotu.

Jak víme z 1. části, rakovina cíleně korumpuje regulační buňky imunitního systému, které pacifikují a umírňují jednotky bílých krvinek bojující s rakovinou ( Tc-lymfocyty). To samé dělá i rakovina národa a je potřeba jí v tom zabránit.

Imunitnímu systému musíme uvolnit ruce, aby mohl chránit svůj mateřský organismus. To znamená dát nacionalistům prostor pro radikální akce namířené proti multikulturním levičákům a ochráncům imigrantů.

Protinárodní zákony a pronásledování ze strany represivních složek představují zásadní překážky, jenž brání imunitě národa vykonávat její životně důležité úkoly. Tyto překážky je nutné odbourat :

Odstranit protinárodní legislativu - zákony zakazující propagaci nacionálních hnutí, zákony proti "hanobení menšin", proti diskriminaci apod.

Po převzetí vlády musí národní vláda provést změny v policii a tajných službách.
- bezpečnostní složky musí přestat pronásledovat a pacifikovat nacionalisty
- neřešit / zametat pod koberec vyšetřování případů radikálních akcí nacionalistů proti neomarxistickým a vlastizrádným buňkám

Vyčistit a obsadit justici a státní zastupitelství našimi lidmi. Odstranit ty sympatizující s protinárodními a pro-imigračními silami. Zúčtovat s těmi, kteří se podíleli na represích proti nacionalistům a tím podkopávali imunitní systém národa.

Zakotvit do legislativy boj za národ jako významnou polehčující okolnost. Kdo zorganizuje radikální akce proti vlastizrádným elementům, musí být osvobozen od trestního stíhání. Pro tento účel ustanovit zvláštní komisi, která to bude posuzovat.

Kdo brání národ, neporušil žádný zákon.

2. Odstřihnout nádory od přísunu živin

Z první části článku víme, že nádory mají schopnost angiogeneze - umí se napojit na krevní oběh a vytvořit si svůj vlastní cévní systém, který je zásobuje živinami.

Některé podpůrné metody léčby se proto snaží zabránit nádorům, aby si vybudovaly toto napojení na krevní oběh. Používají se k tomu látky, které fungují jako blokátory, snaží se zpomalovat růst nádorů a metastázování, narušit jejich vyživovací proces apod.

Podobnou schopnost má i rakovina národa. Neomarxistické nádory rostou všude tam, kde je příležitost vysávat a parazitovat :

 • neziskovky v oblasti ochrany menšin a imigrantů, lidských práv, gender-feminismu, homosexualismu, antirasismu, inkluze, multikulturalismu apod.
 • dotované programy a projekty ve stejných oblastech
 • vládní výbory a komise pro menšiny, ministerstvo pro lidská práva atd. Zde přerozdělují státní finance a poskytují množství funkcí neomarxistům
 • nové humanitní katedry, ústavy a studijní programy na univerzitách ( například: Genderová studia, Romistika, Etnomuzikologie, Kulturologie, Etnologie, Sociální antropologie, Studia občanské společnosti ... )
 • média, zejména veřejnoprávní + některá soukromá
 • pseudo-umělecké projekty, sdružení a organizace v oblasti alternativního, aktivistického, sociálního, anti-konzervativního "umění"
 • humanitární a charitativní organizace zaměřené na pomoc imigrantům, muslimům, černochům v Africe, cikánům ...

Na tyto oblasti se musíme zaměřit, zastavit dotace a granty, odstřihnout je od přísunu financí, prosadit reformy a radikální zeštíhlení. Když nádor odřízneme od přísunu živin, přestane růst. Pak přikročíme k dekonstrukci celého jejich zločineckého systému a postupné likvidaci tumorů.

Po převzetí vlády musíme také zabránit finanční tokům ze západu. Většina multikulturně levičáckých iniciativ, projektů a neziskovek dostává peníze také ze zahraničí ( například přes Sorosův Open society fund, grantový program z Americké ambasády, fondy z EU, Norska apod.) Je třeba uzákonit povinnost neprodleně nahlašovat a vykazovat všechny zahraniční dotace a zavést daň ve výši až 99% na ty dotace, které jdou na škodlivé projekty. Současně odstranit pobočky těchto fondů a organizací, vykázat je ze země.

Neomarxisté jsou velmi vynalézaví v parazitování a dokáží své aktivity úspěšně kamuflovat. Například za projekty s nevinnými názvy jako "Výchova k občanské společnosti", či "Výchova k toleranci" se často skrývá multikulturně levičácká propaganda a indoktrinace žáků a studentů.

3. Likvidace primárních ložisek národů

Hlavním úkolem je vyčistit univerzity od neomarxismu. Radikálně zreformovat zejména humanitní vysoké školství. Pro tento důležitý úkol je nezbytné získat silné výchozí pozice ve vládě a parlamentu, jakož i oporu ve společnosti.

Je třeba odmaskovat cizopasníky - odhalit národu pravdu o tom, co se děje na některých fakultách, jaký úpadek postihl tyto ústavy a jaký odpad se tam za státní peníze vyučuje ( viz. naše články Neomarxistické školství a Akademické bahno)

Některé univerzitní fakulty jsou líhněmi neomarxismu, proto bude zásah proti nim jako kopnutí do vosího hnízda. Je to jejich hlavní základna. Levičácký studenti a intelektuálové budou velmi agresivně protestovat, svolávat demonstrace a stávky.

Nezbytné kroky :

 • tvrdě a nekompromisně prosadit plnou kontrolu nad školstvím
 • reforma shora : odstranit havloidy, neomarxisty a všechny protinárodní degeneráty z vedení univerzit a fakult
 • následně odstranit ty na nižších stupních
 • zrušit parazitické levičácké obory, kterými jsou humanitní fakulty zamořeny ( Romistika, Genderová studia, Multikulturní výchova apod.)
 • zrušit vybrané katedry a fakulty, které slouží protinárodním zájmům

Užitečné humanitní obory zachovat bezplatné. Ostatní humanitní obory, které mohou být zachovány, ale zároveň jsou jejich absolventi v praxi neuplatnitelní, převést pod plně placený režim. Tzn. kdo chce, může je studovat, ale musí si studium zaplatit.

Ozdravit školství - ušetřené finanční prostředky redistribuovat ve prospěch ostatních užitečných oborů, zvýšit platy, znásobit financování vědy a výzkumu na univerzitách, propojit je s praxí. Nadané mladé vědce získávat pro strategické projekty a udržet je v ČR.

Vybudovat národně orientované školství, které bude vychovávat ke skutečným tradiční hodnotám národa a ne ke zvráceným hodnotám západního neomarxismu.

Zamezit neziskovkám a multikulturně levičáckým iniciativám v přístupu na školy. Ty se systematicky zaměřují na ty nejzranitelnější - na děti a mladé studenty. Neziskovky pravidelně objíždí školy, pořádají různé besedy, akce, na kterých šíří multikulturní propagandu a snaží se manipulativně ovlivňovat mládež.

Úchylky

Zakázat jakoukoliv veřejnou propagaci sexuálních deviací. Vymýtit homosexualismus.

Homosexuálně-aktivistická scéna je úzce propojena s tou neomarxistickou. Kromě dekadence a rozkladu je také semeništěm nemocí, které významně zatěžují rozpočet zdravotnictví. Proto je třeba se na ní zaměřit.

4. Zlikvidovat metastázy - vyčistit politickou scénu, byrokracii a vládní sektor

A) Odstranit politické strany a hnutí, které šíří ideologii neomarxismu

Na západě jsou 100% neomarxistické strany socialistů a zelených. Silně infikované jsou i křesťansko demokratické a některé liberální strany. Degeneráti se dostali také do vedení mnohých mainstreamových konzervativních stran.

B) Zrušit škodlivé výbory a úřady

V naší zemi jde konkrétně o :

Úřad ochránce lidských práv
Ministerstvo pro lidská práva a menšiny
Agentura pro sociální začleňování
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Rada vlády pro lidská práva
- Výbor pro práva cizinců
- Výbor pro sexuální menšiny
- Výbor proti diskriminaci
Rada vlády pro rovné příležitosti
Rada vlády pro národnostní menšiny
Rada vlády pro neziskové organizace
Výbor pro Evropskou unii ... a mnoho dalších podobných.

Veškerá agenda týkající se menšin musí zmizet. Nikdo nemá právo otravovat společnost vymáháním extra práv a zvláštního zacházení pro nějaké menšiny. Samotné slovo menšina se pro příští generace musí stát neznámým pojmem.

C) zrušit všechny výdobytky neomarxismu

- kvóty
- pozitivní diskriminaci, zvýhodňování a propagaci menšin
- politickou korektnost, antirasismus
- inkluzivní školství
- antidiskriminační zákony
- veškeré paragrafy kriminalizující xenofobii a chránící menšiny

D) zakotvit etnickou a kulturní homogenitu do zákonů i do ústavy

- prohlásit multikulturalismus/ neomarxismus za zločinnou ideologii, která směřuje ke kulturní genocidě evropských národů
- zrušit zpětně všechny udělené azyly odlišným imigrantům a dát jim lhůtu k opuštění země
- ilegální imigrace = zločin s trestem např. nucených prací
- zakázat propagaci homosexuality a jiných deviací - jejich otevřená propagace bude trestný čin
- zcela zrušit, nebo nastavit nesplnitelné podmínky pro získání azylu a občanství pro rasově a kulturně odlišné cizince
- zákaz propagace multikulturalismu, antirasismu atd.

Cíl : etnická a kulturní homogenita

Neomarxismus je ideologie, která se o menšiny opírá a snaží se maximálně navýšit jejich početní stavy. Zbavit zemi cizorodých menšin by byl důležitý krok k likvidaci neomarxistické rakoviny. Neomarxismus tak přijde o svůj "proletariát" a nebude se mít o koho opřít, komu slibovat a odkud rekrutovat své voliče a stoupence.

5. nacionalizovat média

Neomarxisté velkém počtu infiltrovali zejména veřejnoprávní média, ale i některá komerční. Kořen všech problémů s protinárodními médii spočívá právě v jejich personálním obsazení. Uvnitř vznikly komunity názorově vyhraněných jedinců ( neomarxistů, havloidů, kosmopolitních multi-kulti liberálů apod.) kteří tvoří výsledný obsah a jejich společný světonázor pak zásadně ovlivňuje celkové směřování konkrétních sdělovacích prostředků. Klíčem k ozdravení médií je tedy hloubková personální výměna a očista.

Radikálně zeštíhlit veřejnoprávní média, odstranit všechny, kteří se podíleli na propagaci imigrace, multikulturalismu, homosexualismu, na lhaní a manipulacích. Případně je odstřihnout od veřejných financí, zrušit povinné poplatky a nechat je vyhnít. Orgány dohlížející nad veřejnopr. médii také obměnit.

Podporu multikulturalismu a propagaci menšin neomarxisté protlačili i do kodexu České televize a do zákona o veřejnoprávních médiích. To musíme odstranit a propagaci multikulturalismu a menšin naopak zákazat. Soukromá protinárodní média, která šíří lži a propagandu zlikvidovat například přímým adresným zdaněním konkrétních společností a pokutami.

6. kultura

V současnosti je z veřejných peněz a z povinných televizních poplatků financováno velké množství podřadné a mnohdy i protinárodní tvorby. V České televizi vznikají desítky filmů a pořadů kategorie "odpad" jen díky tomu, že jsou zaplaceny z veřejných zdrojů, bez kterých by nikdy nevznikly. Všechny tyto dotace zrušit.

Zavést systém finanční podpory a oceňování vybraných kvalitních umělců, kteří podporují pravé národní hodnoty.

Založit Festival nacionalistické hudby, kam by mohli přijet nacionalisté z nesvobodných zemí západu a prezentovat svou tvorbu.

V současnosti existuje mnoho uměleckých soutěží spojených s udílením různých cen, které slouží jako prostředek k propagaci a zviditelňování protinárodních, homosexualistických a multikulturně levičáckých filmů, dokumentů, fotografií, performancí a jiných projektů. Všechny je třeba odstranit.

Závěr

Realizace výše uvedených bodů by vedla k zastavení rakovinného bujení v těle národního organismu a výraznému ozdravení společnosti.

Rakovina zůstane významně oslabena, přijde o nádorová ložiska, přestane růst, stáhne se, ale zcela poražena ještě nebude. Bude hledat nové výchozí pozice a příležitosti, čekat na oslabení imunitního systému, aby mohla opět zaútočit.

V boji s nejzákeřnější nemocí neexistují polovičatá řešení. Proto musí následovat finální fáze boje - ta nejradikálnější, kde není místo pro změkčilost a falešný soucit.

S rakovinou se nelze dohodnout, nelze ji přesvědčit, aby přestala škodit a rozvracet. Nad rakovinou je nutné zvítězit totálně, zničit ji až do poslední nádorové buňky. Jedině pak bude organismus zachráněn a život zvítězí.

1. část článku zde