Akademické bahno

Veřejný prostor je dnes plný občanských aktivistů, intelektuálů, lidskoprávníků a filozofů, kteří nás pravidelně obšťastňují moralizujícím tlacháním, poučováním o demokratických hodnotách, o povinnostech přijímat uprchlíky a podobně.

Tito intelektuálové a aktivisté se obvykle ohání sestavou titulů před i za jménem. Média je prohlašují za vědce, odborníky, experty a dělají z nich autority.

Pojďme se zblízka podívat na tu humanistickou intelektuální elitu.

Doc. PhDr. Mgr. Idiot Ph.D.

Pro získání univerzitního titulu musí student, kromě zkoušky, vypracovat samostatnou absolventskou práci a obhájit ji při závěrečné státní zkoušce před komisí.

Databáze absolventských prací nabízí možnost zjistit, za co multikulturní aktivisté a levičácký intelektuálové získávají své univerzitní diplomy a jaké obory vystudovali.

Zde je několik pro-imigračních aktivistů a lidskoprávníků + název a anotace (stručný obsah) jejich univerzitní absolventské práce, za kterou získali diplom a titul.


Student : Jan Dužda
Název absolventské práce : Sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině

Anotace : Tato bakalářská práce pojednává o užívání sexuální a vylučovací slovní zásoby v komunitě rokycanských Romů v různých jazykových situacích. Z hlediska funkce sexuální a vylučovací slovní zásoby poukazují na různé kontexty užití a narážím také na tabuizované situace. Závěrečná část bakalářské práce analyzuje výskyt sexuální a vylučovací slovní zásoby v různých sférách romského umění.

Vedoucí práce : Mgr. Michael Beníšek
Škola : Univerzita Karlova - Filozofická fakulta
Obor studia : Romistika (ROM)

Cikánský fekálismus - na levičáckých humanitních oborech je to vědecky hodnotné téma. Autor za tuto práci získal diplom a titul Bc.


Student : Jiří Bartoš
Název diplomové práce : Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie

Anotace : Cílem práce je analýza gay pornografie z genderového pohledu, která zkoumá ukotvovací procesy genderových a sexuálních stereotypů a současně možnosti a prostory pro jejich subverzi či alternativní čtení. Dále se tato práce zaměřuje na zkoumání role, jakou potenciálně afirmativní nebo parodická pornografie sehrává ve vztahu ke gay aktivismu a emancipačnímu hnutí. Za tímto účelem tvoří empirickou část práce analýza náhodně vybraných gay pornografických snímků české provenience z vybraných vývojových etap tohoto žánru.

Vedoucí práce : doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Oponentura : Mgr. Zdeněk Sloboda ( levičácký gay-aktivista, člen Rady vlády pro lidská práva)

Škola : Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií - Katedra genderových studií
Obor studia : Genderová studia (GS)

Koukat na gay-porno a hodnotit ho z "genderového" pohledu. To je panečku věda. Autor za tento hnus získal akademický titul Mgr.


Student : Barbora Lagová
Název diplomové práce : Figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu

Anotace : Magisterská diplomová práce bude zkoumat podoby a funkce figury kyborga v diskurzu kyberfeminismu. Zaměříme se na období začínající rokem 1983, kdy Harraway publikovala esej A Cyborg Manifesto, těžiště práce bude tvořit výzkum figury kyborga v kyberfeminismu a kyberfeministickém umění 90. let.

Škola : Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta
Obor : Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Státní zkouška proběhla 10. 6. 2015. Autorka obdržela titul Mgr.


Student : Václav Pecl
V. Pecl je aktivista, mluvčí iniciativy Brno blokuje a organizátor brněnské demonstrace na podporu imigrantů 26.6.2015

Název diplomové práce : Duhová rodina živoucího světla a lásky

Anotace : Duhová rodina živoucího světla a lásky. Práce se věnuje popisu mezinárodního hnutí zvaného Rainbow Family of love and Living Light.V práci používam metodu zůčastněného pozorování a strukturované rozhovory. V další části se věnuji historii a sociálním institucím.

Škola : Filozofická fakulta v Brně, obor Etnologie
Opravdu velmi přínosná vědecká práce. Proto za ni obdržel titul Mgr.


Student : Sabina Netíková
Název diplomové práce : Výuka tématu homosexualita a prevence homofobie na druhém stupni základní školy

Anotace : Diplomová práce pojednává o důležitosti vyučování těchto témat již na základní škole. V teoretické části se zabývám psychosexuálním vývojem člověka. Dále se věnuji homosexualitě z hlediska jejího vzniku, výskytu v populaci, otázkami sebepřijetí a homosexuálního partnerství a rodičovství. Součástí práce je návrh preventivního programu, který pedagogům pomůže žáky s tématy homosexualita a homofobie seznámit zábavnou formou s prvky zážitkové pedagogiky.

Škola : Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta
Obor studia : Učitelství pro základní školy

Absolventka teď bude učit děti a propagovat deviace na základní škole !


Student : Lucie Sigmundová
Název diplomové práce : Vývoj změny vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů

Anotace : Diplomová práce se zabývá vývojem vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů. Teoretická část s důrazem na nedávné výzkumy pojednává o oblastech vztahujících se k výzkumu - transsexualismu se zvláštním zřetelem na proces přeměny pohlaví a vztahu k vlastnímu tělu.

Druhou částí její práce byl opět praktický "vědecký" výzkum. Podívejte, jak autorka dokáže filozoficky okecat to, že seděla s několika devianty v kavárně a žvanila o jejich úchylkách :

Cílem kvalitativního výzkumu bylo porozumět vývoji vztahu k vlastnímu tělu lidí, kteří sami sebe identifikují jako transsexuály. Výzkumu se zúčastnilo sedm osob. Data získaná z narativních interview byla analyzována z hlediska holisticko-obsahové perspektivy. Respondenti do vyprávění vnášeli také téma akceptace a smíření, téma sexuality atd.

Tak to je ten "moderní" výzkum na moderních humanitních fakultách v režimu moderních západních humanistických hodnot.

Škola : Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií
Obor studia : Psychologie - magisterský

Zkouška proběhla 10. 6. 2013, autorka získala titul Mgr.


Student : Adéla Lábusová
Název diplomové práce : Romský revenant - mulo jako dogma

Anotace : Práce se tematicky zaměřuje na studium víry v duše zemřelých u Romů. Teoreticky se práce zabývá důsledky uplatnění konkrétních metodologických přístupů na pojetí tradice na příkladu víry v muly - romské revenanty. K tomuto zpracování slouží teoreticky zaměřená sekundární pramenná literatura.

Vedoucí práce : PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D.
Oponentura : Yasar Abu Ghosh

Škola : Univerzita Karlova - Filozofická fakulta (FF)
Obor studia : Etnologie - Romistika (ETN ROM)

Autorka získala titul Mgr.
Autorka je aktivistka z Člověka v tísni a bojuje za multikulturní vzdělávání.


Student : David Tišer
Název diplomové práce : Homosexualita u Romů

Anotace : Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout dostatek základních informací o romské LGBT komunitě žijící v České republice. Přiblížit osudy lidí, kteří jsou vystavováni vícenásobné diskriminaci a zmapovat, zda se mění vztah romské společnosti k LGBT menšině.

Škola : Univerzita Karlova - Filozofická fakulta (FF)
Obor studia : Romistika (ROM)

David Tišer je homosexuálně-romský aktivista, nyní zaměstnán na úřadu vlády v pro-menšinových korytech.

Karel IV. se musí v hrobě obracet, když vidí, jaká hniloba se šíří na univerzitě, jenž nese jeho jméno.


Student : Jan Kratochvíl
Název diplomové práce : Marxismus, neomarxismus - přístupy ke vzdělání

Anotace : Prace se zabyva vzdelavanim v sociologickem a filosofickem kontextu. Vychazi pritom z marxistickeho resp. neomarxistickeho pohledu, ktery je predstaven v prvni casti. Pozornost je venovana zejmena myslenkam spojenym s Marxovou teorii dejin a odcizovanim cloveka v kapitalismu.

Škola : Univerzita Karlova - Filozofická fakulta (FF)
Obor studia : Pedagogika - Andragogika a personální řízení (ANPR)


Student : Štěpán Mairovský
Název diplomové práce : Neúplný feminismus: stopy ekofeminismu v díle a myšlení Milana Machovce, Hany Librové, Luby Lacinové a Mirka Vodrážky

Vedoucí práce : prof. Dr. Pavel Barša, M.A.
Oponentura : PhDr. Ondřej Slačálek

Škola : Univerzita Karlova - Filozofická fakulta (FF) - Ústav politologie

Mairovský je pro-uprchlický aktivista a intelektuál ze Strany Zelených Praha 1, vystudoval několik oborů v Praze a Brně.


Student : Tereza Cachová
Název diplomové práce : Ženy v Asociaci protifašistických skupin aneb "Nejde jen o to, aby i holky mohly mlátit nácky"

Anotace : Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaké je postavení ženy v české Asociaci protifašistických skupin (APFS). Zajímá mne, jak gender ovlivňuje a limituje účast žen na životě hnutí. Diplomová práce si současně klade záměr popsat vnitřní fungování vybrané antifašistické organizace.

Vedoucí práce : Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Oponentura : PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.

Škola : Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií - Katedra genderových studií
Obor studia : Genderová studia (GS)

Autorka získala titul Mgr.


Student : Eliška Vokounová
Název diplomové práce : Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec

Anotace : V této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou filmu Sněhurka a lovec, který vyšel v roce 2012. První část práce věnuji představení teorie a metodologie, ze které pak vycházím v analytické části. Primární základ tvoří feministické teorie, konkrétně se pak věnuji především kritické feministické archetypální analýze a metodě vzdorného čtení.

Škola : Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií - Katedra genderových studií
Obor studia : Genderová studia (GS)

Autorka získala titul Mgr.


Student : Ivo Jašek
Název diplomové práce : Romský holocaust

Anotace : Diplomová práce „Romský holocaust“ se zabývá perzekucí, vězněním a vyhlazováním Romů, žijících v Evropě. Praktická část obsahuje zpracované přípravy výuky tématu romského holocaustu v hodinách Občanské výchovy na druhém stupni základních škol, které je možné k výuce použít.

Škola : Mas. univerzita Brno - Pedagogická fakulta
Obor studia : Učitelství pro základní školy

Absolvent teď bude učit děti Občanskou výchovu a infikovat je protinárodní neomarxistickou ideologií. Ačkoliv žádný "rómský holokaust" nikdy nebyl, na univerzitách se jeho "výzkumem" zabývají desítky levičáků.


Student : Nela Armutidisová (odbornice a koordinátorka z Amnesty International)
Název diplomové práce : Panenství jako sociálně a kulturně podmíněný fenomén

Anotace : Tato bakalářská práce se zabývá analýzou fenoménu panenství z perspektivy sociální a kulturní antropologie. Kriticky se staví k uměle vykonstruované dichotomii přírody a kultury, která má vliv na vytvoření konstruktu "přirozenosti" těla a panenství.

Škola : Mas. univerzita Brno - Fakulta sociálních studií
Obor studia : Sociologie / Genderová studia, Sociální antropologie


Student : Jitka Pecharová
Název diplomové práce : Menstruace tajná a tajená

Anotace : Autorka se v práci zabývá menstruací jako kulturním konstruktem. Vychází z genderové perspektivy a perspektivy feministické antropologie. Popisuje, jakým způsobem je utvářena sociální podoba menstruace. Autorka identifikuje společenské jevy, které se podílejí na utváření obrazu menstruace, sexualizaci a medikalizaci.

Škola : Mas. univerzita Brno - Fakulta sociálních studií
Obor studia : Sociální politika a sociální práce / Sociální antropologie
Výtvorů podobných kvalit, za které jejich autoři dostali vysokoškolské diplomy, lze najít v univerzitních databázích stovky.

Závěr

Neomarxističtí aktivisté ve snaze dehonestovat nacionalisty tvrdí, že nacionalisté jsou lidé z učňáků. Naopak o sobě elitářsky prohlašují, že většina členů jejich spolků a iniciativ jsou studenti vysokých škol a akademici.

Ovšem každý slušný řemeslník z učňáku je pro společnost mnohem užitečnější, než všichni ti levičácký intelektuálové se třemi tituly, kteří vystudovali pochybné pavědy na upadajících univerzitách. Přestože se považují za elitu, nejsou nic víc, než bezcenný odpad přiživující se na pracujících lidech, kteří je prostřednictvím daní musí živit.

Kdyby ze dne na den všichni ti blábolící levičácký filozofové a intelektuálové zmizeli, co by se stalo ? Nic. Čas by se nezastavil, společnost by se nezhroutila, ani by nebyla o nic ochuzena. Naopak. Žilo by se nám lépe bez všech těch cizopasníků a jejich debilních keců.

Neomarxisté se svými pavědami zamořují humanitní fakulty vysokých škol. Akademickou půdu pomalu proměňují v zapáchající akademické bahno. Všichni studenti a profesoři poctivých a přínosných oborů by se proti tomu měli postavit, protože neomarxisté znehodnocují a vysávají celé školství. Na radikální reformu a vyčištění univerzit už je nejvyšší čas.